Social- och omsorgsnämnden får kritik för brister i ledning, styrning och uppföljning

På uppdrag av Hudiksvalls folkvalda revisorer har PwC granskat social- och omsorgsnämndens ledning, styrning och uppföljning. Nu är rapporten klar och PwC konstaterar att nämndens arbete med detta inte varit tillfredsställande under åren 2016-2017.

Nämnden följer visserligen löpande upp verksamhet och ekonomi men PwC menar att man behöver ta mer aktiva beslut utifrån förvaltningens rapportering och att det bör ske en systematisk uppföljning av hur besluten genomförs. Nämnden behöver också säkerställa att kommunens styrsystem efterlevs.

Tydligheten i roller och ansvar mellan politiker och tjänstemän är däremot tillfredsställande enligt granskningen. PwC tycker att kommunstyrelsen till viss del uppfyller sin uppsynsplikt över social- och omsorgsnämnden.

- PwC:s rapport stämmer väl överens med den bild vi har, säger social- och omsorgsnämndens ordförande Henrik Persson. Vi har under flera månader jobbat intensivt för att få bättre struktur på internkontroll, uppföljning och förbättringsarbete, vilket är nödvändigt för att vi ska få maximal effekt av de åtgärder som vi beslutar om. Granskningen ger oss ett bra underlag för vårt fortsatta arbete.

Flera åtgärder genomförda

Även om en hel del arbete återstår är flera åtgärder genomförda. Bland annat har både chefer och politiker nu tillgång till ett IT-stöd som gör det mycket enklare och säkrare att följa upp ekonomi och verksamhet, personal. En utbildningsdag för nämndens ledamöter om kommunal ekonomi och nämndens ansvar i har genomförts och en utbildning om arbetsmiljö och arbetsgivaransvar planeras.

- Vi har jobbat fram en tydligare struktur för återkoppling av delegerade beslut som vi kommer att utveckla tillsammans med nämnden, säger Henrik Persson. Under hösten har vi förstärkt uppföljningen till nämnden genom att alla verksamhetschefer gör en redovisning vid varje sammanträde.

I fjol visade prognoserna att social- och omsorgsförvaltningens ekonomi skulle vara i balans nu vid årsskiftet, men så blev det inte. Efter sommaren blev utvecklingen istället den motsatta. Analyserna av orsakerna är inte klara, säger Henrik Persson, eftersom fokus har legat på att få ordning på ekonomin. Men mycket pekar på att orsakerna är bland annat ökad bemanning, övervältring av kostnader från Försäkringskassan och att antalet skyddsplaceringar är fortsatt högt. Nu verkar trenden ha vänt och ekonomin är på väg åt rätt håll.

- I och med att politikerna varit så involverade i arbetet upplever vi att både kunskaperna om ekonomin och engagemanget ökat, säger Henrik Persson.