Minst 450 bostäder i centrumläge vid havet

En viktig milstolpe är uppnådd när kommunen nu går ut på samråd om förslag till detaljplan på Kattvikskajen i centrala Hudiksvall. På ett cirka 7 hektar stort område alldeles invid havet, nära centrum och resecentrum avser kommunen skapa en stadsdel med plats för bostäder, kontor, förskola, olika publika verksamheter såsom hotell och restaurang samt parker och torg. Beroende på lägenhetsstorlek kommer minst 450 bostäder att rymmas i området. Det blir både hyresrätter, bostadsrätter och ett mindre antal radhus där äganderätt kan bli möjlig. Med i genomsnitt 2,5 personer per bostad kan det bli fråga om minst cirka 1.100 bosatta i området när Kattvikskajen är fullt utbyggd.

Inspiration från den äldre staden

Detaljplanen har en struktur som inspirerats av det tidigare Hudiksvall och stadens successiva framväxt. Där finns t ex en långsmal park som korresponderar med Rådhusparken och Tingshusparken. I förslaget finns också triangelformade torg med Möljens torgrum som tydlig förebild. Målsättningen är att byggnadsutformningen ska präglas av variation, uttrycksfulla taklandskap och byggnadsvolymer i en måttlig skala – kort sagt en nutida arkitektur med inspiration från Hudiksvalls byggnadstradition.

En ny målpunkt för Hudiksvallsborna

I planen har stor hänsyn tagits till att göra området tillgängligt för allmänheten. Närmast vattnet kommer det att finnas ett 650 meter långt bilfritt kajstråk för gång, cykel och vistelse. Detta binder ihop Hudiksvallsfjärdens strandpromenad. Det skapas en vik mitt i området som blir en viktig målpunkt i skönt solläge. Det populära strömmingsfisket på platsen kommer att kunna återupptas. Parkerna och torgrummen ger utrymme för möten, utevistelse och rekreation året runt.

Trafiklösningar

En ny bro för gång- och cykeltrafikanter kommer att förbinda planområdet med Stenkajen och Hamngatan. Bil- och busstrafiken till och från området går huvudsakligen via Magasinsgatan, men anslutning kommer att möjliggöras också i sydlig riktning mot Håstaholmen. Kommunen kommer att arbeta för att skapa förutsättningar för kollektivtrafik och gång- och cykeltrafiken får goda möjligheter i planområdet. För första gången i kommunen införs nu ett parkeringstal för minsta antal cyklar i en detaljplan. Pendelparkeringen för tåg- och bussresenärer kommer som en följd av planen att flyttas närmare järnvägsspåren.

Detaljplanen är utställd för samråd under perioden 15 februari – 14 mars 2018.