Miljösanering Håstaholmen fortsätter i vattenområdet

Hudiksvalls kommun agerar huvudman för saneringsåtgärder vid Håstaholmen f.d. sågverk. Tidigare har föroreningar i mark åtgärdats (2015-2016). Nu har kommunen sökt och beviljats medel från Naturvårdsverket för att fortsätta arbetet med att avlägsna dioxinförorenade bottensediment i vattenområdet kring Håstaholmen. Arbetet sker i samarbete med Holmen AB som också är medfinansiär. En tillståndsprocess har påbörjats för detta och samråd pågår. Se länk nedan till samrådsunderlag. Ett samrådsmöte kommer att hållas den 26 april kl 18.00 i H-huset, Sågverksvägen 2, Håstaholmen.