samtal på uteplats

Ökad trygghet med mobilt sjukvårdsteam

Nu startar Region Gävleborg och Hudiksvalls kommun tillsammans ett mobilt sjukvårdsteam. Syftet är att erbjuda patienten alternativa vårdformer för att minska onödiga akutmottagningsbesök, inläggningar och återinläggningar på sjukhus.

Det mobila sjukvårdsteamet ska göra det tryggare för patienten i vårdens övergångar och underlätta hemgång efter sjukhusvistelse. Uppdraget omfattar vuxna personer som är i behov av internmedicinska och kardiologiska insatser.

- Vi hoppas att det här kan bidra till att bland annat våra äldre ska slippa onödiga, jobbiga transporter till sjukhuset när de kan erbjudas insatser i hemmet i stället, säger Inger Myrsten, verksamhetschef inom äldreomsorgens hälso- och sjukvård.

Teamet består av läkare, sjuksköterskor, arbetsterapeut, koordinator och biståndshandläggare. Även dietist, fysioterapeut, kurator och apotekare kan kallas in vid behov. Läkare i det mobila sjukvårdsteamet övertar det medicinska ansvaret för akuta punktinsatser i samband med besök eller insatser efter remiss. Teamets sjuksköterskor och arbetsterapeuter utför insatser efter ordination av teamets läkare. Handläggarna utreder och fattar beslut om hemtjänstinsatser utifrån socialtjänstlagen.

Det mobila sjukvårdsteamet samarbetar med kommunens hälso- och sjukvård samt hälsocentralerna. Som patient vänder du dig som vanligt till din hälsocentral eller specialistmottagning, som vid behov kontaktar det mobila sjukvårdsteamet.

Inledningsvis samverkar teamet med avdelning 7 och 8 samt medicinakuten på Hudiksvalls sjukhus. När verksamheten är etablerad planeras en utökad samverkan med primärvård, hemsjukvård och särskilda boenden i Hudiksvalls kommun.