Kommunen får miljonstöd för hållbar stadsmiljö

Hudiksvalls kommun har beviljats ett statligt stöd om 3.650.000 kronor inom ramen för det så kallade stadsmiljöavtalet. Stödet går till att bygga gång- och cykelvägar i den nya stadsdelen Kattvikskajen där kommunen bygger om kajen och planerar för bostäder och verksamheter.

Staten vill med satsningen främja hållbara stadsmiljöer genom att skapa förutsättningar för att en större andel persontransporter i städer sker med kollektivtrafik eller cykel. Åtgärderna ska leda till energieffektiva lösningar med låga utsläpp av växthusgaser och bidra till att uppfylla statens miljökvalitetsmål God bebyggd miljö. Förutsättningar för stöd är också att motprestationer genomförs som bidrar till hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande.