Gammalt hus äng

Är du lantbrukare och behöver stöd?

Omsorgsgruppen hos Lantrbrukarnas riksförbund

Lantbrukarnas riksförbund bedriver Omsorgsgruppen, ett nätverk som stödjer och hjälper lantbrukare som hamnat, eller riskerar att hamna, i olika krissituationer. Omsorgsgruppen vill kunna hjälpa i ett så tidigt skede som möjligt för att problemen inte skall bli så stora.

Foderförmedling med anledning av torkan

I Gävleborg förmedlar länsstyrelsen kontakter mellan markägare som har outnyttjade marker och djurhållare med behov av marker att skörda för foder till sina djur.

Är du i behov av magert ängshö?

Hudiksvalls kommun sköter en slåtteräng i Håsta, Hudiksvall om ca 1,5 ha (under kraftledningen bakom räddningstjänsten). Den slås med minislåtterbalk en gång per år när ängsväxterna blommat ut. Om du har behov av magert ängshö med diverse örter och gräs har du möjlighet att hämta vid ängen efter slåtter.

Vid intresse kontakta Åsa Terent:

Djurhållare med akut vattenbrist

För djurhållare med vattenbrist kan kommunen i ett akut läge där det finns risk för djurens hälsa köra ut vatten efter beslut av kommunchefen. Ansök hos kommunens servicecenter.