samtal på uteolats

Social- och omsorgsnämnden tar krafttag för att vända minus till plus

Flera kommunala förvaltningar har det tufft ekonomiskt just nu. Extra bekymmersamt är det inom social- och omsorgsnämnden, där prognosen pekar på ett underskott på -29 miljoner kronor. Men nu tar man krafttag för att vända utvecklingen.

- Vi jobbar på bred front för att komma tillrätta med underskottet och samtidigt hitta långsiktigt hållbara lösningar, säger social- och omsorgsnämndens Henrik Persson. 2017 landade nämnden på -49 miljoner så vi ser att de åtgärder vi hittills gjort har fått effekt även om det är en bit kvar.

Problem med att hålla budget finns inom alla förvaltningens verksamhetsområden: individ- och familjeomsorg, äldreomsorg, funktionsnedsatta, arbetsmarknad och administration.

- Vi håller fortfarande på att analysera orsaken till att det blivit så här, säger förvaltningschef Renee Holmberg. Hittills har vi bland annat sett att försörjningsstöd, IFO vuxen och funktionsnedsättning kostar mer oss hos än i jämförbara kommuner. Vi ligger inte rätt överallt när det gäller personalbemanning och schemaläggning och vi behöver en effektivare samordning.

Handlingsplan för budget i balans

För att komma till rätta med obalansen i ekonomin har en handlingsplan tagits fram och förvaltningen arbetar med en rad olika åtgärder.

- Genom att jobba på nya sätt med schemaläggning ser vi till att vi har rätt kompetens vid rätt tillfällen, säger biträdande förvaltningschef Torsten Sjöström. Vi kommer att ha ett ännu större fokus på kärnuppdraget, vilket också innebär att våga välja bort.

Ett fokusområde är att ta fram ett nytt ersättningssystem för utförare av hemtjänst. Ny slimmad organisation för de administrativa funktionerna och att använda ny, smart teknik är andra viktiga delar.

. Vi jobbar också med alternativ för att personer ska hitta egen försörjning istället för att vara hänvisade till försörjningsstöd, säger Torsten Sjöström. Att hitta lösningar på hemmaplan för vuxna i behov av vård och behandling är en annan viktig åtgärd.