Vi gör en plan - var med och tyck till!

Hur kan vi utveckla kommunen så att det blir så bra som möjligt för alla? Hur ska det vara att leva i Hudiksvalls kommun 2030? Hur mycket ska staden växa och hur ska hela kommunen utvecklas? Vilka grönområden och platser ska vi vara extra rädd om? Var kan vi bygga bostäder? Hur ska vi ta oss till skola och jobb? Hur ger vi bästa förutsättningar för företagen att växa? Var ska vi leka, träffas, motionera?

För att utvecklingen ska bli hållbar gäller det att ha en bra plan! Nu har vi börjat arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Hudiksvalls kommun. Vi beräknar att översiktsplanen är klar 2020.

Vad tycker du?

I vår dialogkarta kan du markera ut platser som är betydelsefulla för dig, värda att bevara eller utveckla. Du kan också ge förslag på platser som är lämpliga för nya bostäder och verksamheter eller där du tycker att det behövs en gång- och cykelväg.

Det spelar väl ingen roll vad jag tycker?

Jo det gör det. För att det ska bli en riktigt bra översiktsplan behöver vi veta vad folk tycker om kommunen och hur man vill att den ska utvecklas. Det blir ett viktigt underlag när vi ska forma planen.

Måste jag bo här för att få tycka?

Nej. Det är också viktigt att höra vad besökare eller folk från våra grannkommuner tycker om Hudiksvall. Många som arbetar, går i skolan eller handlar i Hudiksvall bor ju utanför kommunen. De är också beroende av att kollektivtrafik och service fungerar och att Hudiksvall är en bra plats att vistas i.

Vad händer med mina synpunkter?

Alla idéer och synpunkter kommer att sammanställas och kommer användas i det fortsatta arbetet med översiktsplanen.

Vad är en översiktsplan?

  • Visar huvuddragen i kommunens mark- och vattenanvändning
  • Visar hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras.
  • Fungerar som ett stöd i arbetet med områdesplaner, detaljplaner och bygglov.
  • Är underlag för dialogen mellan kommunen, dess grannar och med staten.
  • Är en långsiktig planering av hela kommunens yta där allmänna intressen vägs mot varandra