alt=""

Nya former för samverkan kring inköp och upphandling

I och med att Gävle kommun hösten 2017 beslutade att ansöka om utträde ur det gemensamma kommunalförbundet Inköp Gävleborg ändrades förutsättningarna för de återstående ägarkommunerna. Därför drogs ett utredningsarbete igång med syfte att hitta former för hur man ska samverka kring inköps och upphandlingsfrågor i framtiden. Nu är utredningarna klara och ägarkommunerna har fått två alternativa lösningar att ta ställning till.

Det första alternativet innebär nätverkssamarbete kring upphandling i södra Norrland. Det andra alternativet bygger på att Inköp Gävleborg finns kvar som organisation men i bantad version.

- Projektägargruppens sammanvägda bedömning är att det ur ekonomisk, innehållsmässig och organisatorisk synvinkel vore bättre att avveckla kommunalförbundet Inköp Gävleborg och ersätta det med ett välstrukturerat nätverkssamarbete reglerat i ett övergripande samverkansavtal, säger Bengt Friberg som är samordnare i styrgruppen.

Samverkan i nätverksform

Bengt Friberg menar att man i ett nätverk kan samverka kring större upphandlingar, där det finns fördelar med större volymer eller specialistkompetens. Mindre upphandlingar kan kommunerna själva hantera, alternativt köpa tjänster av varandra. Tanken är också att avtal som tecknas av nationella upphandlingsorganisationer ska nyttjas i större utsträckning än hittills.

- Inköp Gävleborg har under många år fyllt en viktig funktion, säger Sven-Erik Lindestam som är ordförande i projektägargruppen. Både när det gäller att skapa stora volymer och minimera kostnaderna och genom expertkunskap i upphandlingsfrågor. Men eftersom kostnaderna för återstående kommuner i och med Gävles utträde bedöms öka väsentligt behöver vi hitta nya former för samverkan. I och med att lagstiftningen förändrats är också avtalssamverkan möjlig i mycket större utsträckning än tidigare.

Nästa steg för ägarkommunerna är nu att senast sista februari fatta inriktningsbeslut i frågan hur man vill samverka kring inköp och upphandling.