• Start
  • » Nyheter
  • » Granskningsrapport visar att tekniska behöver förbättra fakturakontroll och följsamhet mot avtal

Granskningsrapport visar att tekniska behöver förbättra fakturakontroll och följsamhet mot avtal

Publicerad den 10 juni 2019

Utifrån vårens diskussion kring stora krediterade belopp och hur kommunen följer pågående ramavtal anlitade tekniska nämnden PwC för en granskning.

- Vi ville ha en bedömning om förvaltningens vatten- och avloppsverksamhet följer avtalet, har haft tillräcklig internkontroll och vidtagit tillräckliga åtgärder, säger tekniska nämndens ordförande Annika Huber.

PwC har tittat på nuvarande ramavtalsperiod april-december 2018, samt del av föregående ramavtalsperiod jan-mars 2018. Granskningsrapporten visar att den interna kontrollen av fakturor inte har varit tillräcklig och att följsamheten till avtalet kan förbättras. Man bedömer att tekniska förvaltningen gjort tillräckliga förbättringsåtgärder när det gäller fakturagranskningen men att det kvarstår punkter kring avtalsuppföljningen. PwC anser också att den upphandling som gjorts via Inköp Gävleborg är undermålig när det gäller kvalificeringskrav och avtalsvillkor.

- Det som framkommit vid granskningen stämmer med vad vi själva har sett i vår egen interna kontroll av ramavtalet och bekräftar den bild vi har om hur vi har hanterat avtalet, även om vi fortfarande håller på med vår efterkontroll av föregående avtalsperiod, säger tf förvaltningschef Anna-Karin Ragnarsson. Det är positivt att våra vidtagna åtgärder gällande den interna kontrollen bedöms som tillräckliga även av PwC, men vi behöver fortsätta arbetet med en förbättrad uppföljning och följsamhet av avtalen. Vi har också fått stöd kring förbättringsåtgärder inför nästa upphandling.

PwC redovisar granskningsrapporten på tekniska nämndens sammanträde den 10 juni

Varför granskar vi detta?

Nuvarande ramavtalsperiod för arbetsmaskiner med förare pågår sedan 20180401. Det har under den perioden upptäckts felaktigheter vid fakturering för arbeten som beställts av VA-avdelningen, efter avstämning mot aktuella körsedlar. Felen har påtalats för entreprenören och överenskommelse om kreditering har gjorts.

De aktuella fallen rör sig bland annat om en dubbelfakturering samt att fakturering skett för två maskiner i arbete då två maskiner har funnits vid arbetsområdet, men med en gemensam förare. Då det finns flera entreprenörer som lämnar anbud till ramavtalen är det naturligt att det finns ett intresse kring dessa frågor, och också att avtalen hanteras rätt från kommunens sida.

Det är viktigt att kommunen har bra rutiner för att upptäcka fel och agerar korrekt när fel inträffar. En felaktig fakturering granskas och påtalas normalt direkt av beställaren och då är rutinen att en kreditfakturering sker och den felaktiga faktureringen rättas till. Nu dröjde korrigeringen längre än normalt, men hanteringen i övrigt är enligt gällande rutiner.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050