Lagakraftvunna detaljplaner

Publicerad den 16 juni 2021

Detaljplan för Ede 7:5 och 7:58, antagandebeslutet har vunnit laga kraft 10 maj 2021.

Detaljplaner ligger i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län. Den som vill ha ersättning för skador på grund av detaljplanen enligt 14.kap plan- och bygglagen måste väcka talan vid Mark- och miljödomstolen vid Östersunds tingsrätt inom två år. Tiden räknas från det datum planen vann laga kraft (se ovan). Om skadan inte rimligen kunde förutses inom den tiden får talan väckas senare.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050