Ny skolstruktur

Kommunstyrelsen tillsatte 2017 en grupp med representanter från alla politiska partier. Anledningen är att grundskolan står inför stora utmaningar med för många kommunala skolenheter i förhållande till de i dag verksamma friskolorna.

Uppdraget till den parlamentariska gruppen blir att hitta lösningar som:

 • är hållbara för grundskolans förutsättningar att bedriva en kvalitativ och resurseffektiv verksamhet utifrån gällande styrdokument.
 • under överskådlig framtid, oavsett politisk majoritet efter valet 2018 och framåt, ge skolverksamheten arbetsro och möjligheter att arbeta långsiktigt
 • skapar bästa möjliga förutsättningar för elever och personal. Gruppen kommer att arbeta på kommunstyrelsens uppdrag.

Gruppen har bett en utredare ta fram ett beslutsunderlag för framtida skolstruktur och nu är underlaget klart. Här kan du läsa en sammanfattning och du hittar även utredningen i sin helhet längst ner på sidan.

Hur ser det ut i dag?

Hudiksvalls kommun har 18 grundskolor med ca 3 500 elever. Det finns också 4 friskolor med ca 600 elever.

 • Ekonomi
  • Kostnaden för elever i kommunal grundskola högre i Hudiksvall än i jämförbara kommuner (även kostnader för lokaler och skolskjuts)
 • Elevutveckling
  • Svagt nedåtgående elevutveckling i förskola och grundskola
  • Fler elever väljer friskolor
 • Elevresultat
  • Den enskilt viktigaste framgångsfaktorn för att en elev ska lyckas i skolan är kunniga och behöriga lärare. I en mindre skola är det generellt sett svårare att upprätthålla kvalitén över tid.
 • Behörighet, rekrytering
  • Stor skillnad i behörighet mellan skolor (33 – 100 % behöriga lärare)
  • Stora svårigheter att rekrytera lärare
  • Stora pensionsavgångar
  • Mindre enheter är mer sårbara
  • Obehöriga lärare får enligt lag inte tillsvidareanställas

Vad föreslår utredaren?

 • Ny struktur för skolledning
  • Rektor bör ansvara för endast en skolenhet - rektors ansvar är omfattande och kräver daglig ledning och styrning av verksamheten
  • Kombination med lärartjänst om det saknas underlag för heltidstjänst
 • Färre och större skolor
  • Skapa bästa möjliga förutsättningar för en skola med hög kvalité, där alla kan komma vidare
  • Säkra behörigheten
  • Bättre förutsättningar att klara obligatoriska språkvalet i åk 6
  • Minska sårbarheten
  • Pedagoger får fler kollegor
  • Förutsättningar för bättre ledarskap
  • Hållbar ekonomi
 • Landsbygdsperspektivet
  • Kan man behålla åk 1-3 på de mindre orterna?
  • Tre eller fyra noder (Hudiksvall, Delsbo, Iggesund samt ev Forsa-Näsviken)
 • Skolskjuts (logistik) och elevhälsa utreds vidare

Vilka möjliga lösningar finns?

Utredaren föreslår flera alternativa lösningar. Nästa steg är att samla in synpunkter som sedan ska vägas in i det slutliga förslaget till beslut.

 • Håstaskolans elever flyttar till Västra skolan
  • Stärkt lärarbehörighet
  • Västra skolan behöver byggas ut (tomt finns)
  • Håstaskolans lokaler kan till exempel användas till förskola (permanent alternativ till moduler)
 • Alt 1. Skolbyn åk 6 flyttar till Östra skolan
  Alt 2: Björkberg åk 6 flyttar till Östra skolan
  • Varken Skolbyn eller Björkberg kan ta emot fler elever i nuvarande lokaler
  • Befolkningsökning på Öster
 • Njutångers elever flyttar till Iggesunds skola
  • Minskande elevunderlag (86 elever år 2019)
  • Njutånger har låg andel behöriga lärare (50 % år 2018)
 • Näsvikens elever flyttar till Lunds skola
  • Näsvikens skola har undermåliga lokaler som kräver stora insatser
  • Även Lunds skola behöver rustas upp
 • Friggesunds elever flyttar till Ede skola
 • Friggesunds skola har låg andel behöriga lärare (33 % år 2018)
 • Stora överytor i Friggesund (drygt 28 m2 / elev jämfört med rekommenderade 10-14 m2 )
 • Ede skola har kapacitet att ta emot fler elever
 • Alt 1. Malstas elever flyttar till Edsta skola
  Alt 2. Malstas elever flyttar till Sandvalla skola
  Alt 3. Malstas och Edstas elever flyttar till Sandvalla skola
  • Malsta skola och Edsta skola har begränsat elevunderlag och svårt att rekrytera behöriga lärare
  • Sandvalla skola måste byggas ut för att kunna ta emot elever både från Malsta och Edsta

Vad händer nu?

 • Utredningen och förslagen på möjliga lösningar har lämnats över till politikerna.
 • Nästa steg är att samla in synpunkter som sedan ska vägas in i det slutliga förslaget till beslut.
 • Ska någon skola läggas ner är det kommunfullmäktige som fattar beslut. Mindre förändringar inom befintliga skolor beslutar i huvudsak lärandenämnden om.

Var kan jag läsa mer?

Alla synpunkter har sammanställts och redovisats till den parlamentariska gruppen efter remisstidens slut 30 april 2019.

Vill du läsa utredningen?

Här kan du läsa utredningen i sin helhet (reviderad 2019-03-28. Då förtydligades uppgifter om yta per skola samt att uppgifter hur lång tid det tar att åka mellan skolorna togs bort):

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050