Lediga tomter 

Vill du bygga hus eller etablera företag? Här kan du se våra lediga tomter:

Utlottning av tomter

Du anmäler ditt intresse till oss och är sedan med i lottdragningen. Den som dras först erbjuds att reservera tomten i 6 månader.

Kostar det något?

Att anmäla sig till en tomtlottning kostar 1/100 prisbasbelopp. En reservationsavgift tillkommer på 2 % av köpeskillingen om du efter att ha blivit framlottad vill reservera tomten.

Leta din egen tomt

Som privatperson finns möjligheten att, på kommunägd mark inom Hudiksvalls kommun, hitta din egen tomt för helårsbostad eller fritidshus. En karttjänst för tomtletning håller för närvarande på att utvecklas och i väntan på att karttjänsten blir tillgänglig skickas förslag om ny tomt till marksektionens brevlåda eller per post. Förslaget ska innehålla kontaktuppgifter för den som söker samt en kartbilaga med tomten tydligt lokaliserad till en viss plats.

Kostar det något?

Du betalar en handläggningsavgift som motsvarar 1/4 prisbasbelopp om förslaget resulterar i ett förvärv. Denna avgift avräknas inte från köpeskillingen.

Vart ska jag skicka ansökan?

eller Marksektionen, Hudiksvalls kommun, 824 80 Hudiksvall. Varje sökande får som mest lämna in två förslag åt gången.

Handläggning, kostnadsfördelning, markpris och förvärv

Marksektionen gör en översiktlig förhandsbedömning av förslaget med hänsyn tagen till tomtplatsens lämplighet avseende anslutningsväg, vatten- och avlopp med mera och går vidare med förslaget om det bedöms önskvärt och genomförbart. Finns inga hinder mot förslaget uppmanas du att, hos plan- och bygglovskontoret, ansöka om och bekosta förhandsbesked och eventuell strandskyddsdispens.

När du tagit emot beslut och dispenser säljs tomten till marknadspris direkt till dig och köpehandlingen skickas till Lantmäteriet för avstyckning. Vid överlåtelsen får du tillgodoräkna dig de avgifter som betalats för förhandsbesked samt eventuell strandskyddsdispens, dock ej mark- och exploateringsenhetens handläggningsavgift.

Vi bär normalt kostnaden för avstyckning medan du bär de egna kostnader som aktualiseras efter förvärvet såsom lagfartskostnad, bygglov etc.

Flera tomter

Om vi gör bedömningen att det, i anslutning till inlämnat förslag, kan skapas och säljas fler tomter informerar vi dig om det.

Vad händer om lagstiftningen ändras?

Om ny lagstiftning innebär att ett förslags tillåtlighet förändras ankommer det på sökanden att återuppväcka ett tidigare avslagsärende. Tidigare sökande har ingen förtur till förnyad prövning.

Du som ansöker har ansvar för att vara uppdaterad om gällande lagstiftning på området samt att bevaka dina egna intressen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050