Fastighetsägare bjuds in till informationsträff

Inför planläggning av framtida verksamhetsområden vid Hudiksvall södra infart vill Hudiksvalls kommun starta en tidig dialog med fastighetsägare inom området.

Du som fastighetsägare hälsas därför välkommen till en digital träff där övergripande planer och processen framåt presenteras.

När är informationsträffen?

Onsdagen den 1 september kl 17:30.

Hur deltar jag i mötet?

Du deltar i det digitala mötet via Teams.

Bakgrund

Det område som kommunen avser att planlägga under de närmaste åren ligger mellan gamla och nya E4:an. Kommunen har valt att kalla området för Sörporten och ser framför sig att platsen kan vara attraktiv för både verksamheter, service till trafikanter och kontor.

För att få bättre kännedom om platsen har ett antal utredningar gjorts. Möjliga fornlämningar har inventerats av Länsmuseet medan naturvärden och dagvattenförekomst har inventerats av konsultföretag. Även en trafikutredning har utförts.

Ett planprogram ska under vintern 2021/2022 färdigställas och samrådas. Därefter följer arbetet med att ta fram detaljplaner för området. För att fastighetsägare inom området ska få del av arbetet först anordnas nu ett tidigt dialogmöte.