Västra hamnen.

Västra hamnen

Företaget Västra hamnen lokaler AB vill bygga en ny stadsdel i Hudiksvall inom fastigheterna Åvik 26:14, Åvik 26:22 och Åvik 26:16, ett område som kallas för Västra hamnen. Längs med fjärden i centrumnära läge önskas nya kvarter skapas med attraktiva bostäder. Förutom bostäder nämns även marina, arbetsplatser, vård-och omsorgsboende, idrottshall och vårdcentral.

Den 6 oktober 2020 gav byggnadsnämnden positivt planbesked och samtidigt fick Plan-och bygglovskontoret i uppdrag att ta fram ett planprogram för området. Sedan dess har kontoret arbetat tillsammans med övriga kommunala förvaltningar och byggherren i en byggherredriven planprocess.

Planprogrammet ska vara vägledande vid framtida detaljplanering. Västra hamnen är ett stort område med många komplexa frågor som behöver utredas och synliggöras tidigt i processen. I programarbetet har ingått att utreda aspekter såsom trafikstruktur, risk, buller, kulturhistoriska värden, dagvattenhantering, teknisk infrastruktur och miljökonsekvenser ur ett helhetsperspektiv.

Lämna synpunkter

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen till Byggnadsnämnden, 824 80 Hudiksvall eller till

senast 31 augusti 2021.

Handlingar

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050