Enskilt avlopp

Det finns en hel del som är viktigt att känna till vid planering av avlopp för fastigheter som inte kan anslutas till kommunalt avloppsnät.

Jag ska göra ett nytt avlopp, vad ska jag börja med?

När du tänker göra ett nytt avlopp eller åtgärda din avloppsanläggning måste du göra en skriftlig ansökan eller anmälan till Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd och avvakta beslut innan arbetet påbörjas.

 • Om du ska anlägga en enskild avloppsanläggning med ansluten vattentoalett behöver du skicka in en ansökan om tillstånd.
 • Om du tänker göra en avloppsanläggning utan vattentoalett behöver du lämna in en anmälan.

Ditt avlopp får inte orsaka olägenheter för dina grannar eller omgivningen. Det får inte finnas risk för att ditt planerade avlopp förorenar vattenbrunnar, vattendrag eller sjöar. Det måste finnas ett tillräckligt avstånd mellan avloppsanläggningen och de vattenbrunnar som finns i närheten.

Kostar det något?

För handläggning av ansökan eller anmälan tar vi ut en avgift, förnärvarande baserat på en handläggningstid på 5 timmar för en ansökan och 4 timmar för en anmälan.

Läs mer i vår taxa - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöområdet – Taxebilaga 1:

Hur ansöker jag?

Du använder samma blankett oavsett om du gör en ansökan eller en anmälan.

Vad ska ansökan innehålla?

 • Ansökan
 • Situationsplan
 • Eventuellt intyg från annan markägare, om avloppsanläggningen ska placeras på annans mark.

Du kan skriva ut ett kartunderlag för situationsplanen om du har en fastighet i Hudiksvall genom vår karttjänst.

Vad ska situationsplanen innehålla?

Den ska innehålla:

 • fastighetsgränser och tillfartsvägar.
 • befintliga och/eller planerade byggnader på fastigheten
 • egen befintlig eller planerad vattenbrunn
 • andra vattenbrunnar inom 200 meter från avloppsanläggningen
 • förslag till placering av avloppsanläggning
 • eventuell redovisning av höjd- och lutningsförhållanden.

Hur går handläggningsprocessen till?

 1. Ansökan eller anmälan med situationsplan lämnas in till miljökontoret.
 2. Närliggande fastighetsägare som bedöms vara berörda kommuniceras, normal tid för kommunicering är 3 veckor.
 3. Inspektion på plats av miljökontoret. Inför denna inspektion ska det normalt finnas en ca 2 meter djup provgrop där avloppet ska placeras, detta ansvarar du som fastighetsägare för att ordna. Bäst brukar vara om fastighetsägare, entreprenör och miljökontoret träffas på plats.
 4. Beslut meddelas.
 5. Intyg över utförd avloppsanläggning skickas in till miljökontoret.

Hur ska avloppsanläggningen utformas?

Du som fastighetsägare är ansvarig att ta fram ett förslag hur den nya avloppsanläggningen ska utformas, oftast sker det med hjälp av den entreprenör som du anlitar.

Du kan läsa mer om enskilda avlopp och vad man ska tänka på innan man gör avlopp på avloppsguiden.se, där står det mesta du behöver veta.

Behöver jag intyg från annan markägare?

Kommer någon del av din avloppsanläggning att placeras på någon annans mark, måste du ha ett medgivande från berörd markägare. Detta gäller även när du behöver dra ledningar genom väg och vid utsläpp i vattendrag på någon annans mark. Miljökontoret rekommenderar att ett skriftligt avtal upprättas för att minska risken för oklarheter i framtiden. Om du vill få ett servituts- eller nyttjanderättsavtal inskrivet i fastighetsregistret ska du ansöka om inskrivning hos Lantmäteriet

Jag vill kompostera latrin, behöver jag meddela det?

För att få ha mulltoa eller latrinkompost behövs en anmälan. Skicka en skriftlig anmälan till oss.

Vad ska jag tänka på gällande slamavskiljare?

Vad ska jag tänka på gällande efterföljanderening?

Vad ska jag tänka på gällande sluten tank?

Vad ska jag tänka på gällande spillvattenledningar?

Vad ska jag tänka på kring pumpning av avloppsvatten?

Vad ska jag tänka på kring frostisolering?

Vilka dräneringsåtgärder kan jag behöva tänka på?

Vad behöver jag tänka på kring tillsyn och skötsel?

Jag har färdigställt mitt enskilda avlopp, behöver jag meddela det?

Du fyller i ett intyg tillsammans med entreprenören där ni intygar att avloppet är utfört enligt det beslut som man fått efter sin ansökan/anmälan. Foton ska tas under anläggningsarbetet och skickas in med intyget.

Vad bör jag tänka på kring avlopp om jag ska köpa eller sälja ett hus på landsbygden?

Funderar du på att köpa eller sälja ett hus? Då kan det vara bra att kontrollera hur avloppsanläggningen fungerar och hur vattenbrunnen ser ut. Det hör till köparens undersökningsplikt att kontrollera detta, men även säljarens informationsplikt.

Inventering av avlopp

Miljökontoret inventerar årligen enskilda avlopp i olika områden av Hudiksvalls och Nordanstigs kommuner. Nedan finns en beskrivning av vad som gjorts:

Slamtömning

Hudiksvalls kommun anlitar Kran & Transport AB för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar. Tömningsintervallerna av enskilda avloppsanläggningar är reglerade i avfallsföreskrifterna.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

 • Norrhälsinge miljökontor

  miljokontoret@hudiksvall.se

  0650-190 00

  Håstaängsvägen 3, Hudiksvall

  Vår telefontid till handläggare är kontorstid vardagar. Vår telefontid till administratörer är vardagar mellan 10-12. Om du vill besöka oss vill vi att du bokar tid, så att rätt person finns på plats för att hjälpa dig.

 • VA-enheten

  Växel: 0650-190 00

Bildlänk till e-tjänster för avfall
Bildlänk till e-tjänsten Sophantering, slamtömning, vatten och avlopp

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050