Åvik 26:14

Planens syfte och huvuddrag

Detta är en ändring av en detaljplan, som upprättades för en planerad nybyggnation av fem flerbostadshus, så att den i stället för flerbostadshus medger byggande av småhusbebyggelse.

Förutom ändring till småhusbebyggelse så ingår även ändring av detaljplanen så att möjligheten till byggande av kontorshus begränsas till två våningar i stället för tre våningar.

Geoteknisk undersökning