Furulund 3:3

Planens syfte och huvuddrag

Planen syftar till att ändra markanvändningen för Furulund 3:3 från industriändamål (J) till besöksanläggning (R), vilket medger friskvårdsverksamhet enligt befintliga förhållanden.

Handlingar: