Jakobsberg 7:6

Detaljplan för Jakobsberg 7:6 i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län

Förslag till detaljplan för del av fastigheten Jakobsberg 7:6 i Hudiksvalls kommun, Gävleborgs län upprättat 2022-06-21 finns nu utställt för samråd under datumen 2022-07-01 till 2022-08-12.

Planens syfte är att möjliggöra etablering av en ny gods-avfallscentral inom Hudiksvalls sjukhusområde. I anslutning till området ligger även sjukhusets helikopterplatta vars in- och utflygningsvägar inte får störas eller försvåras i samband med planens genomförande. En del av planens syfte blir således att säkerställa helikopterplattans funktion och flygsäkerhet. Ambitionen är också att skapa förutsättningar för en hållbar dagvattenlösning i området.

Planärendet handläggs enligt reglerna om ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Planförslaget bedöms således gå i linje med kommunens översiktsplan från 2008, samt vara förenlig med länsstyrelsens granskningsyttrande. Planen anses vidare inte heller vara av sådant allmänt intresse eller innebära en betydande miljöpåverkan.

Samtliga handlingar finns på kommunens webbplats:
Läs mer om detaljplaner samt på plan- och bygglovskontoret, Håstaängsvägen 3 i Hudiksvall.

Synpunkter på förslaget framförs skriftligen till Byggnadsnämnden, 824 80 Hudiksvall eller till byggnadsnamnden@hudiksvall.seSkicka dina synpunkter senast den 12 augusti. Om svar ej erhållits nämnda dag betraktas detta som svar utan erinran. Den som inte senast under samrådstiden har lämnat någon skriftlig synpunkt på förslaget kan förlora rätten att överklaga beslut om att anta planen.

Handlingar