Tingshusbacken 11:1

Tingshusbacken.

Hösten 2022 förväntas Hudiksvalls nya Tingsrätt stå färdigt. Det innebär att nuvarande användning (Allmänt ändamål) och detaljplan (21-P87:68) för Tingshusbyggnaden uppe på Tingshusbacken inte länge är aktuell, därför håller en ny detaljplan på att tas fram där du kan tycka till.

Hudiksvalls kommun och Husö Fastighets AB erbjuder dig som medborgare att lämna dina synpunkter på hur området skulle kunna bevaras, utvecklas och användas.

Lämna din synpunkt
Aktuellt planförslag kommer att hanteras med ett standardförfarande då markanvändningen inte kommer att ändras nämnvärt samt att planen inte bedöms innebära en betydande miljöpåverkan. I ett standardförfarande ges generellt två tillfällen (samråd, granskning) för allmänheten och berörda att lämna synpunkter på ett planförslag.

Möjligheten att lämna synpunkter är ytterligare ett tillfälle för dig som medborgare att delta innan ett generellt planförslag har tagits fram. Möjligheten att lämna synpunkter är därför öppen innan samråd och är en möjlighet för dig att vara med i ett tidigt skede men också för kommunen och Husö Fastighets AB att få information om vad som efterfrågas eller önskas av området. Intentionen med att fråga om synpunkter är därmed ett sätt att öka delaktigheten i processen men också bidra med värdefull information i det fortsatta planarbetet och för Husö Fastighets AB:s fortsatta förvaltning av fastigheten.

Undantag från den vanliga planprocessen

I vanliga fall innehåller planprocessen 5 steg.

  1. Planbesked
  2. Samråd
  3. Granskning
  4. Antagande
  5. Laga kraft

I fallet med Tingshuset läggs möjligheten att lämna synpunkter in som en extra del mellan steg 1 och 2.

Läs mer om den ordinarie planprocessen

I dialogen och planeringen finns vissa förutsättningar som kommunen måste förhålla sig till.

Tingshusbyggnaden liksom platsen (Tingshusbacken) den befinner sig på har ett högt kulturhistoriskt värde som inte får förvanskas i samband med ett nytt planförslag. Området ingår också i riksintresse för kulturmiljövården (x200) vilket innebär ett anspråk på området hur det antingen ska bevaras eller nyttjas. Kommunen ska i sin planering visa på vilket sätt detta riksintresse kan tillgodoses.

Sammantaget medför detta att inga tillbyggnader inom fastigheten tillåts samt att de stora uppvuxna träden inom fastigheten kommer att behöva skyddas. Även Tingshusbyggnadens arkitektoniska utformning är kulturhistoriskt viktigt att bevara för framtiden varför större ingrepp på byggnadens fasad inte kommer vara möjligt. Invändigt bedöms främst tingshussalen som betydelsefull att bevara. Med dessa förutsättningar i beaktande bedöms inte heller riksintresset påverkas negativt med ett nytt planförslag.

Efter den 14 mars 2022 kommer inkomna förslag och synpunkter att gås igenom och sammanställas. Dessa kommer studeras och beaktas utifrån de förutsättningar som råder. Resultatet kommer ligga till grund för planarbetet och redovisas i kommande planbeskrivning och detaljplan.

Tingshuset som stod färdigt 1909 ritades av de vid tiden tämligen välrenommerade och ofta anlitade arkitekterna Georg Hagström och Fritiof Ekman som hade kontor i Stockholm men som ritade många hus i de södra delarna av Norrland och Småland. Samma arkitektpar hade tidigare ritat sparbankshuset i Hudiksvall och kom senare att stå bakom Läroverksbyggnaden.

Tingshusbyggnadens ljusa putsfasader, stora takfall, mjukt rundade former och småspröjsade fönster ger byggnaden en tydlig jugendkaraktär, en stil som slog igenom vid sekelskiftet 1900. Utvändigt är byggnaden välbevarad medan den invändigt har genomgått ett antal ombyggnationer.