Översiktlig planering

Ett av de viktigaste strategiska verktyg som kommunerna har är översiktsplanen.

Översiktsplanen ska ge vägledning för kommunens beslut i frågor som berör användningen av mark och vatten och den byggda miljön, men den ska också förklara kommunens syn på samhällsbyggandet i stort – vad vi har för mål, vad vi tycker är särskilt viktigt och värdefullt att utveckla och bevara i kommunen.

Det är viktigt att planeringen utgår från en helhetssyn, för att åstadkomma ett hållbart samhälle.

Förslag på ny översiktsplan 2035 för Hudikvalls kommun

Hudiksvalls kommun har tagit fram ett förslag på ny översiktsplan för hela kommunen.

Läs mer om förslaget till den nya översiktsplanen

Nuvarande översiktsplan

Här hittar du nuvarande översiktsplan. Den beslutades 2008 och gäller tills den nya är klar:

Fördjupade översiktsplaner

Här hittar du våra fördjupade översiktsplaner som handlar om ett speciellt område:

Fördjupad översiktsplan för Östra hamnområdetFördjupad översiktsplan Västra Hamnen

Tematiska tillägg

Här hittar du våra tematiska tillägg till översiktsplanen som handlar om en speciell fråga:

Vindkraft - tematiskt tillägg till ÖP 2008Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Andra strategiska dokument