Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Struktur för styrning

Styrsystemet är ett ramverk, en infrastruktur där delarna samverkar i systemet och hjälper till att planera och följa upp på ett bra sätt. Genom att ha ett tydligt system för hur vi styr blir det enklare att koncentrera sig på vad vi styr mot, det vill säga själva innehållet i styrningen.

  • Styrsystemet består av processer, till exempel processen att ta fram en planering för hela den kommunala organisationen inför kommande år.
  • Styrsystemet består också av ett antal dokument och verktyg.
    • I dokumenten, till exempel i övergripande plan med budget och reglementen, uttrycks vad styrningen ska leda till (mål), vilka resurser som ska användas (ekonomiska ramar) och ibland också hur det ska gå till.
    • Exempel på verktyg som stödjer styrningen är handlingsplaner, mallar och dokumenterade rutiner.

Styrning är inte bara processer, dokument och verktyg. Det tillkommer också en idédimension. Med det menas de föreställningar, ställningstaganden och den styrfilosofi som formar styrningen. En del av detta är den kultur som råder i organisationen. Oavsett om man är medveten om och tar hänsyn till idédimensionen eller inte påverkar den styrningen.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050