Bild med texten Hudiksvalls kommun - styrsystem och en pil i bakgrunden som pekar åt höger.

Hudiksvalls kommuns vision: Sveriges bästa kommun att leva och verka i - med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050

Kommunens visionsarbete bedrivs under samlingsnamnet ”Glada Hudik-språnget”. I samband med arbetet med översiktplanen kan en revidering av visionen bli aktuell. Visionen är en viktig inriktning om hur framtidens Hudiksvall ska utvecklas och den ska både inspirera och instruera.

Vision och mål

Tre övergripande mål

För att nå visionen har kommunfullmäktige antagit tre övergripande mål:

  • samhällstjänster av högsta kvalitet
  • blomstrande näringsliv
  • attraktiv och hållbar livsmiljö.

Dessa tre övergripande mål finns beskrivna i kommunfullmäktiges dokument.

Kommunfullmäktiges verksamhetsmål

Utifrån dessa tre övergripande mål fastställs nämndernas åtaganden som består av kommunfullmäktiges verksamhetmål; kvantiteter, särskilda uppdrag samt nettobudget och kommun bolagens ägardirektiv, som visar vad som ska uppnå under mandatperioden.

Illustration som visar - vision, övergripande mål, kommunfullmäktiges verksamhetsmål och finansiella mål. Varje mål har ett antal punkter under sig.


Värdighetsgarantier

Hudiksvalls kommun har värdighetsgarantier inom äldreomsorgen. Syftet är att kunden ska veta vad hen kan förvänta sig av kommunen. Genom värdighetsgarantierna vill kommunen stärka kundens inflytande och delaktighet i den omsorg kommunen ger kunden.

Nationella mål

I enlighet med lagar och förordningar har kommunens olika verksamheter mål och riktlinjer att följa. Varje nämnd ansvarar inom sitt område för efterlevnad av dessa målsättningar.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050