Hållbarhet

Det pågår stora och snabba förändringar globalt och lokalt i samhället och miljön. Tex ser vi i vår kommun omotiverade skillnader mellan olika grupper i befolkningen gällande hälsa och utvecklingsmöjligheter, stora halter av dioxin i fisken och ett för stort koldioxidutsläpp. Vi behöver tillsammans lösa problemen och förebygga att nya kommer till. Hur vi jobbar i verksamheterna och politiska beslut bidrar till detta genom att åstadkomma steg i rätt riktning.

Vad är hållbarhet?

FNs Brundtlandkommission på 1980-talet definierade hållbar utveckling som ”en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”. Våra behov kommer grovt ur tre olika perspektiv: miljö, socialt och ekonomiskt. Hållbart blir att visa omsorg utifrån dessa perspektiv. Alla perspektiven är integrerade med varandra och påverkar varandra.

Hudiksvalls kommun har beslutat att ta avstamp i den vetenskapliga definitionen, ”Hållbarhetsprinciperna”. De bildar det ramverk som hjälper oss att ta fler steg i rätt riktning.

Vad gör vi?

Arbete med inriktning på hållbarhet har bedrivits i kommunen under lång tid. Bilden illustrerar ett axplock av pågående arbete (2017).

Illustration

Hudiksvall är sedan 2002 ekokommun och har i och med det beslutat att hållbarhetsprinciperna ska beaktas i alla beslut. Genom att delta i forskningsprojektet Hållbar kommun- och regionutveckling utvecklar vi sätt att tillämpa hållbarhetsprinciperna vid beslutsfattande.

Hudiksvalls kommun har tagit fram ett hållbarhetsraster. Rastret består av två delar. Dels en checklista för förtroendevalda inför politiska beslut, dels ett stöd för hållbarhetsbedömning. Det kan användas som ett verktyg för ekonomiskt, miljömässigt och socialt hållbart beslutsfattande eller för att kvalitetssäkra en verksamhet utifrån hållbarhetsperspektiven.

Det här ska vi som jobbar i Hudiksvalls kommun sträva efter:

 • Vision och övergripande mål
  Kommunens övergripande mål genomsyras av hållbarhet. Ett av kommunfullmäktiges verksamhetsmål är att bidra till ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet - Vision och mål
 • Strategi för miljömålsarbete 2015-2020
  Fokus för Hudiksvalls miljöarbete är de miljökvalitetsmål som berör Biologisk mångfald, Giftfri miljö och Begränsad klimatpåverkan. Kommunen har även särskilt ansvar för målet om God bebyggd miljö. Läs mer i strategin på kommunens hemsida - Strategi för miljömålsarbete
 • Energi- och klimatstrategi
  Beslut har tagits om att minska energianvändningen, minska användningen av fossil energi samt om ökad användning av förnyelsebar energi. Kommunorganisationen ska vara fossilfri 2025. Läs mer i strategin på kommunens hemsida - Energi- och klimatstrategiPDF
 • Jämlik styrning - jämställdhetsintegrering
  Protokollsutdrag: KF 2017-04-24 §57 Barns och ungas delaktighet i kommunala beslutsprocesserPDF
  Kommunens tjänster och arbete för en attraktiv livsmiljö ska omfatta alla invånare på ett likvärdigt sätt utifrån geografi, kön och socioekonomisk bakgrund. Ett första steg är att redovisa och analysera relevanta indikatorer utifrån kön.
 • Barns och ungas delaktighet
  Barn och ungas delaktighetPowerpoint
  Kommunfullmäktige har gett alla nämnder i uppdrag att öka barns och ungas delaktighet i sina beslutsprocesser med utgångspunkt i barns och ungas vardagsmiljöer. Särskilt fokus ska läggas på målgruppen som upplever låg grad av delaktighet. En handlingsplan som beskriver det samordnade arbetet hittar du här.
 • Budget 2018
  Budget 2018
  Kommunfullmäktige har beslutat om ett flertal steg i hållbar riktning under 2018. Bland annat ska ett hållbarhetsraster tas fram som nämnderna kan använda i beslutsprocessen, arbete med HBTQ- och integrationsfrågor ska synliggöras och en bilpool för allmänheten initieras.

Goda exemelpel på hållbarhet

Hudiksvalls kommun har flera goda exempel på hur vi arbetar med hållbarhet. Här har vi samlat några.

Nationella styrdokument, globala målen etc

Nationella folkhälsomål:

Nationella miljökvalitetsmål:

Globala målen:

En bra beskrivning av hur vi ska arbeta för att uppnå de globala målen presenteras i denna film.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till Gröna nyckeltal
Bildlänk till goda exempel på hållbarhet.

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050