Dataskyddspolicy

Dataskyddspolicyn är antagen av kommunfullmäktige den 24 september 2018.

Bakgrund

Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning (679/2016) för hantering av personuppgifter. Dataskyddsförordningen ersätter personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Dataskyddsförordningen behöver inte implementeras i svensk rätt genom svensk lag utan är direkt tillämplig. I dataskyddsförordningen ställs krav på att den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen av personuppgifter görs i enlighet med dataskyddsförordningen.

Syfte

Att klargöra på vilket sätt personuppgifter får behandlas i Hudiksvalls kommuns nämnder och till kommunen hörande bolag.

Målgrupp

Alla anställda, förtroendevalda och styrelseledamöter i Hudiksvalls kommuns nämnder och till kommunen hörande bolag.

Hantering av personuppgifter i Hudiksvalls kommun

Varje behandling av personuppgifter ska ske med hänsyn till den enskildes personliga integritet och rättigheter.

 • Varje behandling av personuppgifter ska ske i enlighet med gällande lagstiftning
 • Vid behandling av personuppgifter ska följande grundläggande principer tillämpas:
  • Laglighet, korrekthet och öppenhet - Behandlingen ska vara laglig, korrekt och öppen gentemot den registrerade.
  • Ändamålsbegränsning - Innan behandling påbörjas ska ett särskilt och uttryckligt samt berättigat ändamål med behandlingen vara fastställt. Hantering som inte ryms inom det ursprungliga ändamålet är inte tillåten.
  • Uppgiftsminimering – Endast de personuppgifter som är adekvata och relevanta för ändamålet får samlas in. Insamlingen får inte vara mer omfattande än nödvändigt.
  • Korrekthet – Personuppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade.
  • Lagringsminimering – Insamlade personuppgifter får bara bevaras så länge det är nödvändigt.
  • Integritet och konfidentialitet – Personuppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet med användning av tekniska och organisatoriska åtgärder
  • Ansvarsskyldighet – Den personuppgiftsansvarige ska kunna visa att behandlingen sker med följsamhet till principerna
 • Alla kommunens nämnder och bolag ska utse ett dataskyddsombud
 • Vid varje behandling av personuppgifter ska ett sådant förhållningssätt iakttas att risken för skada för den registrerade minimeras.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050