Föreskrifter om hantering av hushållsavfall i Hudiksvalls kommun

Avfallstrappan i 5 trappsteg - Förebyggande, återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och deponering.

Antaget av kommunfullmäktige 2015-05-29.

Läsanvisningar

I dokumentet används för ansvarsfördelning:

 • Renhållaren = Tekniska nämnden, driftsansvarig nämnd
 • Tillsynsmyndighet = Norrhälsinglands miljö – och räddningsnämnd

Föreskrifter om hantering av hushållsavfall

För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § Miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen och en avfallsplan.

I Hälsingland samverkar kommunerna för att bibehålla och utveckla en bra avfallshantering där kommuninvånare så långt möjligt ges samma rättvisa förutsättningar.

I varje kommuns skyldighet ingår att svara för att allt hushållsavfall samlas in och transporteras till en behandlingsanläggning för att det ska omhändertas på bästa möjliga sätt.

De regler som styr detta anges i dessa föreskrifter. I föreskrifterna delegeras ansvar för att ge anvisningar och information som strävar till att uppfylla mål och regelverk.

Föreskrifterna kompletteras med råd och anvisningar. I dessa anges hur man praktiskt går tillväga för att uppfylla föreskrifternas intention samt ge en bra arbetsmiljö åt de som arbetar med insamlingen av hushållsavfall.

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser: Dessa föreskrifter träder i kraft 2015-05-29, då tidigare föreskrifter om avfallshantering för Hudiksvall kommun, upphör att gälla. Beslut om undantag som fattats med stöd av tidigare föreskrifter om avfallshantering gäller tills den kommunala tillsynsmyndigheten beslutat annat.

Det övergripande målet med avfallshanteringen är att sträva uppåt i den så kallade avfallstrappan och så långt möjligt förebygga att avfall uppkommer.

Alla människor har ett ansvar för hållbar utveckling (tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov).

I den nya avfallsplanen anges bland annat en strävan att ta tillvara näring och energi från matavfall samt minska mängden matsvinn.

nledande bestämmelser (1-2 §§)

Gällande lagstiftning

1 § För kommunens avfallshantering gäller:

 • Miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen(2011:927)
 • regleringar om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken
  övriga författningar angående hantering av avfall, exempelvis arbetsmiljölagstiftning.

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering.

Definitioner

2 § Termer och begrepp som används i dessa föreskrifter har samma betydelse som i 15 kap. Miljöbalken och avfallsförordningen.

Med avfall avses varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra sig av med.

Med hushållsavfall avses avfall som kommer från hushåll samt därmed jämförligt avfall från annan verksamhet.

Med fastighetsinnehavare avses fastighetsinnehavare enligt Fastighetstaxeringslagen 1 kap. 5 §. Med fastighetsinnehavare likställs i dessa föreskrifter nyttjanderättshavare.

Se också bilaga 1.

Kommunens ansvar (3-7 §§)

3 § Kommunfullmäktige har gett uppdraget för insamlingen och behandlingen av hushållsavfallet i kommunen till Tekniska nämnden

Smärre ändringar i renhållningsordningen på grund av ändrad lagstiftning eller andra
direktiv, som inte påverkar renhållningsordningens principiella utformning, beslutas av Tekniska nämnden.

4 § Renhållaren ansvarar för att all hämtning av hushållsavfall sker vid fastighetsgräns, gemensamt hämtställe, annan överenskommen plats eller av Tekniska nämnden anvisad plats.

5 § Avgift tas ut i enlighet med av kommunfullmäktige fastställd avfallstaxa.

6 § För tillsynen över dessa föreskrifter ansvarar Norrhälsinglands miljö – och räddningsnämnd.

7 § Avfallsbehållare anskaffas och ägs av Renhållaren om inte annat anges i föreskrifterna.

Fastighetsinnehavarens ansvar (8-14 §§)

8 § Fastighetsinnehavaren ska säkerställa möjligheter att sortera ut och hålla åtskilda de avfallsfraktioner som enligt dessa föreskrifter ska överlämnas till kommunen för borttransport. Borttransport ska ske så ofta att olägenhet för människors hälsa och miljön inte uppstår.

9 § Ansvarig gentemot kommunen gällande abonnemang och avgifter är alltid fastighetsinnehavaren.

10 § Fastighetsinnehavare till fastighet där hushållsavfall normalt uppkommer, ska ha ett abonnemang. Fastighetsinnehavare är skyldig att anmäla abonnemang till Renhållaren.

Om en fastighet har flera innehavare ska dessa inom sig utse en huvudman som ansvarar för fastighetens renhållningsfrågor. Kommunen har annars rätt att utse huvudman.

Om en fastighet består av flera geografiskt skilda platser där hushållsavfall normalt uppkommer ska abonnemang finnas för varje sådan plats.

Ändring av ägandeförhållanden för fastighet som påverkar abonnemanget, avfallshanteringen eller annan ändring som berör abonnemang eller avfallshantering ska snarastmeddelas Hudiksvall kommun.

11 § Fastighetsinnehavare är skyldig att säkerställa att;

 • Den eller de som bor i eller är verksam på fastigheten i erforderlig omfattning informeras om gällande föreskrifter och regler för avfallshantering.
 • Hushållsavfall sorteras enligt sorteringsanvisningar i bilaga 1, emballeras så att skada eller annan olägenhet inte uppkommer och lämnas till Renhållaren eller annan ansvarig (ex apotek, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, Elkretsen) på anvisat sätt om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
 • Avfallsbehållaren inte fylls mer än att den lätt kan tillslutas och att den inte blir så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den.
 • Renhållaren och av Renhållaren utsedd entreprenör har tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet ska utföras. Nycklar, portkoder och dylikt som endast ger tillträde till avfallsutrymme ska vid begäran om hämtning lämnas till kommunen.
 • Installationer för avfallshantering såsom behållare, avfallsskåp, avfallsutrymmen och enskild avloppsanläggning i fastigheten sköts och underhålls så att hämtning underlättas och så att inte olägenhet för människors hälsa och miljö uppkommer.
 • Transport- och dragväg fram till avfallsbehållarens/ enskilda avloppsanläggningens hämtnings- och tömningsplats hålls i lättframkomligt skick. Transportvägen ska röjas från snö och hållas halkfri. Det är Renhållaren som avgör när detta uppfyllts.
 • Väg och tomtmark som nyttjas vid hämtning dimensioneras och hålls i sådant skick att de är farbara för hämtningsfordon
  under av Renhållaren planerad hämtningstid. Det är Renhållaren som avgör när detta uppfyllts.

12 § Om kraven i 11 § inte uppfylls och inte fastighetsinnehavaren åtgärdar bristerna, eller det finns risk att olägenhet för människors hälsa och miljön uppstår, har Renhållaren rätt att hämta avfallet mot en extra avgift för fastighetsinnehavaren enligt taxa.

Renhållaren har rätt att i behållare utföra kvalitetskontroll av sortering och emballering.

13 § Behållare som anskaffas och ägs av fastighetsinnehavare ska vara anpassade till aktuellt hämtningssystem. Behållarens placering och utformning ska godkännas av Renhållaren.

14 § Samfällighet kan, efter godkännande av Renhållaren, iträda sig fastighetsinnehavarens ansvar om anläggningsbeslut dokumenterat i föreningens stadgar medger detta.

Kärlavfall (15-17 §§)

Hämtningsområden

15 § Kommunen utgör ett hämtningsområde.

Hämtningsavfall

16 § Hämtning utförs, i den ordning som Renhållaren bestämmer.

17 § Kärl- och säckavfall innehållande matavfall hämtas minst en gång varannan vecka året om från permanentbostäder, verksamheter och fritidsbostäder (perioden från v 16 till och med v 41).

Hämtning utöver vad som anges i föreskrifterna utförs mot avgift enligt taxa.

Avfall från enskilda avloppsanläggningar (18-24 §§)

18 § Fastighetsinnehavare ansvarar för avloppsanläggningens och fettavskiljarens anskaffning, skötsel och underhåll.

Fastighetsinnehavaren är skyldig att vidta erforderliga åtgärder för att skydda sin anläggning från skador vid tömning.

Anläggningar ska vara lätt tillgängliga för tömning enligt av Renhållaren lämnade anvisningar.

Fastighetsinnehavaren ska tillhandahålla instruktioner som behövs i samband med tömning.

19 § Tömning ska ske så ofta att god funktion upprätthålls.

20 § Vid nyanläggning får avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn inte överstiga 20 meter. Höjdskillnaden mellan fordonets uppställningsplats och botten på anläggningen ska vara mindre än 6 meter.

Slamavskiljare och sluten tank

21 § Tömning av slamavskiljare med ansluten WC ska ske minst en gång per år för permanentbostäder.

Tömning av slamavskiljare med anslutenWC ska ske minst en gång vartannat år för fritidshus.
Tömning av slamavskiljare för bad-, disk- och tvättvatten ska ske minst vartannat år.

Tömning av sluten tank ska ske minst vart tredje år.

Renhållaren har rätt att lämna kvar vattenfasen i slamavskiljaren efter verkställd slamtömning.

Minireningsverk

22 § Slam från minireningsverk ska tömmas i enlighet med gällande tillstånd och leverantörens anvisningar för anläggningen.

Fettavskiljare

23 § Fettavskiljare ska tömmas så ofta att god funktion upprätthålls och att olägenhet för allmän Va-anläggning samt människors hälsa och miljö inte uppkommer.

Tömning ska ske enligt tillstånd eller minst en gång per år.

Fosforfällor

24 § Filtermaterial från fosforfällor och andra jämförbara filter ska tömmas i enlighet med gällande tillstånd och leverantörens anvisningar för anläggningen.

Efter hämtning av uttjänt filtermaterial från fosforfällor ska nytt filtermaterial tillföras anläggningen genomfastighetsinnehavarens försorg.

Vid nyanläggning ska placering och utformning samrådasmed Renhållaren.

Latrin (25 §)

25 § För latrin får endast behållare som godkänts av Renhållaren användas.
Latrinbehållare tillhandahålls av Renhållaren mot särskild ersättning.

Latrinkärl lämnas till Renhållaren vid anvisad plats.

Trädgårdsavfall (26 §)

§26 Kompostering av trädgårdsavfall på den egna fastigheten är tillåten utan särskild anmälan under förutsättning att det kan ske utan olägenhet för omgivningen.

Torrt trädgårdsavfall får eldas om det kan ske utan olägenhet för omgivningen och inte strider mot hälsoskyddsföreskrifter eller rådande eldningsförbud.

Meddelandeärenden (27-30 §§)

Generella regler

27 § Meddelande om en förändring i abonnemanget enligt 28-30 §§ lämnas till Renhållaren. Bekräftelse delges som kvittens påmottagen anmälan.

Meddelande ska vara skriftlig och gälla fastighetsinnehavare.

Delat kärl

28 § Upp till tre fastighetsinnehavare kan få dela kärl. För delat kärl krävs att parterna är överens, att bostadshusen är närbelägna, att avfallet ryms i ordinarie kärl för villahushåll/fritidshus, samt att parterna har samma typ av hämtningsabonnemang.

Uppehåll i hämtning kärlavfall

29 § Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst fyra månader för permanentbostäder och minst hela hämtningssäsongen för fritidshus.

Meddelande ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod eller före v.16 för fritidshus.

Uppehåll gäller i max tre år.

Skyldighet att betala grundavgift kvarstår.

Uppehåll i hämtning slam

30 § Uppehåll i hämtning kan begäras om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst ett år. Begäran ska ha inkommit senast en månad innan avsedd uppehållsperiod.

Slamtömning måste ske innan uppehåll inleds.

Uppehåll gäller i max tre år.

Prövningsärenden (31-34 §§)

Generella regler

31 § Dispenser från föreskrifter kräver ansökan till Tillsynsmyndighet.

Ansökan om dispens ska vara skriftlig och avse fastighetsinnehavare.

Beviljande av dispens kräver att ingen olägenhet uppkommer för människors hälsa eller miljön.

Vid förfarande hos fastighetsinnehavare som avviker från beslutad dispens kan Tillsynsmyndigheten upphävameddelat beslut.

Eget omhändertagande

32 § Matavfall, latrinavfall samt avfall från enskild avloppsanläggning får omhändertas på den egna fastigheten om det kan ske utan olägenhet för människors hälsa och miljö.

Befrielse från skyldigheten att överlämna hushållsavfall till kommunen

33 § Fastighetsinnehavare som själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till Tillsynsmyndigheten, om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.

Beslut gäller i max fem år.

Utsträckt hämtningsintervall slam

34 § Utsträckt hämtningsintervall för slam från enskilda avloppsanläggningar kan medges om belastningen är låg och anläggningen uppfyller gällande krav på rening.

Hämtningsintervall på maximalt dubbel tid mot ordinarie hämtningsintervall kan beviljas.

Beslut om förlängt hämtningsintervall gäller i max sex år.

Annat avfall än hushållsavfall (35-36 §§)

35 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall, ska på begäran lämna uppgifter till Tillsynsmyndigheten i fråga om avfallets art, sammansättning,mängd och hantering.

36 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller en vara som är innesluten i en sådan förpackning, ska på begäran lämna uppgifter till Tillsynsmyndigheten i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering.

Utvecklingsarbete (37 §)

37 § Renhållaren har rätt att under föreskrifternas giltighetstid bedriva utvecklingsarbete för att uppfylla avfallsplanens intentioner vad gäller minskning av avfallsmängder och minskadmiljöpåverkan. Arbetet kan innefatta exempelvis:

 • Hämtningsintervall
 • Gemensamma hämtställen
 • Införande av andra typer av avfallsfraktioner
 • Alternativahämtningssätt

Bilaga 1. Sorteringsanvisningar

Tänk på att det som du tänker kasta kanske kan vara till glädje för någon annan. Lämna gärna till återbruk.

Avfallsslag

Hantering

Förpacknings- och tidningsmaterialFörpacknings- och tidningsmaterial lämnas på återvinningsstation eller på speciella insamlingsplatser för sådant material.
Farligt avfall


Farligt avfall lämnas på återvinningscentral, eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning.
El- och elektronikavfallEl- och elektronikavfall lämnas på återvinningscentral, på särskilda inlämningsplatser, hos återförsäljare eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning.

Batterier

Batterier lämnas på återvinningscentral, återvinningsstation, på särskilda inlämningsplatser, eller hos återförsäljare.

Grovavfall

Grovavfall är avfall från hushåll som är för stort för att rymmas i soppåsen. Grovavfall lämnas på återvinningscentral eller hämtas vid fastighetsgräns efter beställning.

Fett

Fett och frityr- eller matolja får ej spolas ned i avloppet utan ska lämnas enligt Renhållarens anvisningar.
Kärl- och säckavfall; matavfall


Matavfall är matrester och rester från tillagning. Matavfall kan efter abonnemangsval sorteras ut i speciellt kärl anpassat för ändamålet eller, efter meddelande till Renhållaren, komposteras på den egna fastigheten.
Kärl- och säckavfall; brännbart restavfall


Brännbart restavfall är hushållsavfall som inte är en förpackning, eller ingår i någon annan fraktion ovan, men som är brännbart och tillräckligt litet för att rymmas i soppåsen.
Brännbart restavfall läggs i kärlet för brännbart restavfall.
Varm aska, slagg, frätande ämnen eller ämnen som kan förorsaka antändning får ej läggas i kärl/säck. Detsamma gäller byggnadsavfall, jord, sten eller dylikt.

Deponirest

Deponirest är allt som inte kan förbrännas eller återvinnas. Deponirest lämnas på återvinningscentral.

Utförligare sorteringsanvisningar finns på Hudiksvall kommuns hemsida.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050