Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsstrategi 2016-2020

Beslutad i Kommunfullmäktige den xxxx-xx-xx.

Hudiksvalls kommuns Vision 2020 är att vara Sveriges bästa kommun att leva och verka i. I all verksamhet är solidaritet, jämlikhet, god folkhälsa, ekonomisk och ekologisk hållbarhet, närhet och öppenhet ledorden.

Kultur- och fritidsutbudet

Kultur- och fritidsutbudet ger förutsättningar för en kommun som utvecklar, inspirerar och ger modet att prova något nytt, att ta ett steg till. Du som bor och verkar i vår kommun ska känna att Hudiksvall är kommunen som ger dig möjlighet att vara den du är och göra det du vill och kan göra. Det ska finnas möjlighet och förutsättningar för dig som vill lära dig nya saker eller utveckla dina fritidsintressen. Denna ambition gäller hela Hudiksvall och alla våra kommundelar.

Inflytande

I kommunens kultur- och fritidsverksamheter ska du vara välkommen och ges inflytande över verksamhetens utbud och utveckling såväl som över beslut. När det gäller barn och ungdomars inflytande över såväl beslutsprocess som beslut är det något som verksamheterna ska ta särskild hänsyn till.

Oavsett vilken verksamhet du besöker ska du bemötas med respekt, glädje och kunskap. Alla verksamheter ska vara tillgängliga och sträva efter att ge service av högsta kvalitet under rådande förutsättningar. Ingen ska känna sig exkluderad. Alla verksamheter inom kultur- och fritidsområdet ska aktivt arbeta för att erbjuda en service som bygger på jämställdhet och jämlikhet. Alla verksamheter ska arbeta aktivt med integration och inkludering samt icke-diskriminering inom sina områden.

De nationella folkhälsomålen om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen är grundläggande för verksamheterna inom kultur- och fritid.

Begreppen kultur och fritid

Kultur kan definieras på många sätt. I Hudiksvalls kommun vill vi fokusera på utvecklingen av den kreativa sektorn enligt definitionen kultur som upplevelse, kultur som kreativitet och mänsklig utveckling, historisk kultur samt kultur som gemensamma normer och identitet. Inom kulturens estetiska uttrycksformer är musik, konst, dans, teater, bild, litteratur, berättarkonst, film, tv- och dataspel, cirkus och hantverk med mera grundläggande uttryck.

Fritid innefattar både idrott och kultur, folkrörelser och föreningar som inte är kopplade till idrott men som ger dig som kommuninvånare och besökare samhörighet och aktiviteter utanför jobb och skola. Det handlar också om att ge möjlighet till de som inte vill eller kan engagera sig i en förening, att ha en aktiv och tillfredsställande fritid till exempel genom studiecirklar eller nyttjande av rekreationsområden och anläggningar.

Fritid och kultur är tätt sammanlänkade då många kommuninvånare och besökare utövar kulturaktiviteter på sin fritid och ser fritidsaktiviteter som en kulturell upplevelse. Kreativitet, mänsklig utveckling, gemensamma normer och identitet finns representerat inom både kultur, fritid, idrottsföreningar, studieförbund och andra ideella föreningar och icke-föreningar. Medborgarinflytande, delaktighet och inkludering är viktiga verktyg inom området kultur och fritid.

Strategisk konkretisering av de kommunövergripande målen för perioden 2016-2020

Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande mål för att nå kommunens Vision 2020; Samhällstjänster av högsta kvalitet, Blomstrande näringsliv och Attraktiv och hållbar livsmiljö. Målen utgör grunden för kommunens kultur- och fritidsstrategi.

Samhällstjänster av högsta kvalitet

Kultur- och fritidsutbudet ska vara brett och tillgängliggöras för alla oberoende av könstillhörighet och könsidentitet, ålder, könsuttryck, sexuell identitet, social bakgrund, etnisk tillhörighet, trosuppfattning, kroppsbyggnad och funktionsförmåga. Verksamheterna ska präglas av respekt för alla människors lika värde.

Särskild hänsyn ska tas till barn och ungdomars inflytande över såväl beslutsprocess som beslut.

Prioriterade områden för kulturen i kommunen är barn- och ungdomsverksamhet, kultur i skolan samt kultur som resurs för utveckling och tillväxt.

Hudiksvalls kommun ska ta till vara de synergieffekter som skapas av den sammanslagning av kultur- och fritidsverksamhet som skett, för att skapa största möjliga nytta för kommuninvånarna.

Blomstrande näringsliv

Hudiksvalls kommun ska aktivt arbeta för att skapa utrymme för samverkan mellan kultur, idrott och den verksamhet som inte faller inom ramen för något av de två.

För att bidra till utveckling, tillväxt och attraktionskraft i Hudiksvalls kommun ska det utvecklas samverkansformer kring kultur- och fritidsverksamheter tillsammans med näringsliv, kulturorganisationer, studieförbund, ideella föreningar och utbildnings- och forskningssäten.

Hudiksvalls kommun ska vara en samarbetspartner för föreningar och övriga civilsamhället som vill genomföra idrotts-, kultur- och fritidsevenemang som både engagerar det lokala föreningslivet, folkhälsan och förstärker vår kommun som besöksmål.

Attraktiv och hållbar livsmiljö

Allt kultur- och fritidsverksamheter gör ska så långt som möjligt vara ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart.

Hudiksvalls kommun ska erbjuda frilufts- och rekreationsområden av hög kvalitet i hela kommunen samt se till att de kommuninvånare som inte är föreningsbundna har samma möjligheter att skapa en aktiv och meningsfull fritid som de som är aktiva inom föreningslivet.

Kultur- och fritidsverksamheterna i Hudiksvalls kommun ska skapa sociala mötesplatser för alla kommuninvånare.

Kommunens kultur- och fritidsverksamhet ska aktivt verka för att våra ungdomar ska få ta del av, upptäcka och påverka kultur- och fritidslivet.

Idrottsverksamheten ska vara bred, och fokusera på idrott för ökad folkhälsa och barn och ungdomar.

Kultur och fritid ska ses som västentliga delar av samhällsplaneringen och ska beaktas vid planering av infrastruktur i kommunen.

Kultur- och fritidsarbetets organisering

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för Hudiksvalls kommuns kultur- och fritidsstrategi och fastställer densamma.

Strategin gäller all verksamhet inom Hudiksvalls kommun och dess kommundelar.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för strategiskt och operativt arbete inom kultur- och fritidsverksamheterna för att uppnå kultur- och fritidsstrategin.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för uppföljning av strategin. Återrapporter ska ske till kommunfullmäktige årligen.

Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för revidering av dokumentet som ska ske senast december 2020.

Författare: Jonna Källström Böresson, utredare kultur- och fritidsförvaltningen.

Ordlista

Ekologisk hållbarhet

Att långsiktigt bevara vattnens, jordens och ekosystemens produktionsförmåga och att minska påverkan på naturen och människans hälsa till vad de ”klarar av”.

Ekonomisk hållbarhet

Att hushålla med mänskliga och materiella resurser på lång sikt.

Jämlikhet

Att människor oavsett bakgrund ska ha samma och lika rättigheter.

Jämställdhet

Att män och kvinnor ska ha samma och lika rättigheter.

Kulturell hållbarhet

Att främja skydd, förvaltning och planering av landskap. Med landskap menas ett område så som det uppfattas av människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer.

Könsidentitet

En persons självidentifierade kön, det vill säga det kön en person känner sig som.

Könsuttryck

Det sätt en person uttrycker kön på, kan vara genom kläder, accessoarer, kroppsspråk eller annat.

Social hållbarhet

Att bygga ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande mänskliga behov uppfylls.

Solidaritet

Att som kollektiv gemensamt ta ansvar för något, inbördes gemenskap, att i egenskap av del av en grupp verka hänsynsfullt utan egenintresse för denna grupps bästa.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050