Taxor för prövning och tillsyn inom livsmedelskontrollen och miljöbalkens område

Den prövning och tillsyn som Norrhälsinglands miljö- och räddningsnämnd ansvarar för, bekostas av verksamhetsutövaren eller den som prövningen eller tillsynen riktas mot. Fullmäktige i Hudiksvall respektive Nordanstigs kommuner har fastställt taxor för nämndens prövning och rillsyn. Det är Norrhälsinge miljökontor som utför arbetet på nämndens uppdrag.

Taxorna baseras på den tid handläggningen tar. Tiden multipliceras med en timavgift som beräknats utifrån de omkostnader nämnden har för detta uppdrag. Timavgiften förändras årligen enligt Sveriges kommuner och landstings prisindex för kommunal verksamhet, PKV.

Timavgifter 2021

Område

Kronor/timme

Livsmedelskontroll

1114

Miljöbalkens område mm

1114


Många ärenden har en fastställd schablontid. Exempelvis debiteras ett enskilt avloppstillstånd 5 timmar. För en anmälan om värmepump och registrering av livsmedelslokal debiteras en timme.

Verksamheter som miljö- och räddningsnämnden ska ha återkommande tillsyn på, betalar en årlig avgift för de kontroller som behöver ske för att säkerställa att verksamheten följer lagstiftningarnas krav.

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte följer förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut för det merarbete detta medför.

För annan tillsyn, tex vid befogade klagomål debiteras för den tid detta arbete innebär i form av förberedelser, inspektion och efterarbete.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050