Kvalitet inom äldreomsorgen

Alla som är över 65 år och som har insatser inom äldreomsorgen får årligen möjlighet att säga vad det tycker i Socialstyrelsens brukarenkät ”Vad tycker de äldre om äldreomsorgen”. Resultaten finns redovisade nedan.

Resultat äldreboende

Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de

äldre om äldreomsorgen". Äldreboende, andel %, nöjda


2018


2019


2020

Riket 2020

Känner sig trygg på sitt äldreboende

91

88

88

87

Får bra bemötande från personalen

96

95

92

94

Känner förtroende för personalen

89

89

86

84

Besväras ofta av ensamhet

23

20

23

19

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

44

48

38

47

Tycker att maten som serveras smakar mycket eller ganska bra

76

76

77

74

Analys

Svarsfrekvensen för enkäten var 36% vilket är en markant skillnad från föregående år då den var 50%.Det låga deltagandet kan sannolikt förklaras av att undersökningen genomfördes i början av coronapandemin när besöksförbud infördes på vård- och omsorgsboende. En stor andel av de boende som besvarar enkäten brukar ta hjälp av anhöriga, vilket försvårades av besöksförbudet.

Resultaten av frågorna gällande såväl bemötande från personal, förtroende för personal samt att de äldre vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål har sjunkit från föregående år. Av de tre områdena ligger nu två under rikets snitt. Förtroende för personalen ligger fortsatt över rikets snitt. Fler besväras av ensamhet jämfört med föregående år där resultatet har gått från 20% till 23% vilket kan vara en effekt av pandemin, även rikets snitt har ökat.

Andelen som känner sig trygg på sitt boende är densamma som föregående år.

Här kan du läsa mer om resultaten för äldreboende.

Jämföraren - Särskilt boende Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Resultat hemtjänst

Socialstyrelsens enkätundersökning "Vad tycker de

äldre om äldreomsorgen". Hemtjänst, andel %, nöjda

 

2018

 

2019


2020

Riket
2020

Känner sig trygg hemma med hemtjänst

87

91

88

86

Får bra bemötande från personalen

97

99

98

97

Känner förtroende för personalen

93

95

93

89

Besväras ofta av ensamhet

14

13

16

13

Vet vart man vänder sig med synpunkter och klagomål

67

65

69

64


Analys

Svarsfrekvensen inom hemtjänst var 60%.

Bra bemötande har minskat en procentenhet från föregående år, däremot ligger de fem senaste åren inom en stabil variation mellan 97–99%. Under år 2020 är det alltfler som har känt sig ensamma, siffran har ökat från 13% till 16%, vilket skulle kunna ha en koppling till den pågående pandemin. Siffran redovisar för dem som ofta besväras av ensamhet, vilket kan innebära att fler besväras av ensamhet, men inte i samma omfattning.

Tidigare år har en satsning genomförts för att nå ut med hur synpunkter på verksamheten lämnas. Inom hemtjänsten har en ökning på fyra procentenheter skett från föregående år, trenden har varit positiv de senaste fem åren.

Kommunen har ett sammantaget gott betyg på hemtjänsten där vi ligger över rikets snitt.

Här kan du läsa mer om resultatet för hemtjänsten.

Jämföraren - Hemtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Valfrihet inom hemtjänst (LOV)

Hudiksvalls kommun beslutade om att införa Lagen om valfrihet (LOV) 2011 och privata utförare har haft möjlighet att starta verksamhet från och med 1 september 2012.

Kommunen kontrollerar regelbundet och följer upp verksamheten. Syftet med uppföljningen är att se hur kommunens och den privata utförarens enheter lever upp till de kvalitetskrav som ställs i förfrågningsunderlaget. Uppföljningen ska bidra till verksamhetsutveckling och kvalitet för kunden. Resultatet av uppföljningen syftar också till att skapa förutsättningar för att kunderna ska kunna göra ett informerat val i valfrihetssystemet.

Jämförelsetjänst

Äldreguiden riktar sig till äldre och deras anhöriga och kan användas för information om hemtjänstverksamheter och äldreboenden. Äldreguiden innehåller uppgifter från både undersökningen Vad tycker de äldre om äldreomsorgen? och Enhetsundersökningen om äldreomsorg och kommunal hälso- och sjukvård.

Äldreguiden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.