Kvalitet, kvantitet & resultatbalansering

En svart solcellsdriven miniräknare ligger på en bunt papper på ett skrivbord.

I vårt avtal för intraprenad inom social och omsorgsförvaltningen åtar vi oss att följa kvalitativa, kvantitativa och ekonomiska åtaganden. Dessa åtaganden revideras årligen och anges i arbetsplanen för verksamheten.

Kvalitet

Arbeta för att uppnå verksamhetens mål, följa lagar och riktlinjer, förbättra och utveckla verksamheten för både personal och brukare. Vi följer bland annat upp kvaliteteten genom brukarenkäter, medarbetarenkäter, gör uppföljningar av genomförandeplaner och dokumentation.

Kvantitet

Vid minskat antal platser sker justering av budget efter att lägenheten varit tom i minst tre månader och beräknas på den del av bemanningen som inte ingår i basnivån. Vid utökning av antalet platser ansvarar verksamhetschefen för att enheten får en ökad budget när inflyttning sker. Då en rättvisande stödbehovsbedömning inte kan göras i samband med inflyttning ska ett fiktivt stödbehov ligga till grund för detta budgettillskott.

Uppföljning av kvantiteter sker månadsvis med utdrag från social och omsorgsförvaltningens verksamhetssystem.

Resultatbalansering

Verksamheternas resultatbudget beräknas i enlighet med omsorgsnämndens beslut och resursfördelningsmodell. Inom funktionsnedsättning används stödbehovsmätning och inom äldreomsorgen är det ekonomen som hämtar uppgifter i systemet hur beläggningen sett ut.

Vid årets slut får 80 % av eventuellt överskott föras över till nästa år genom ett tilläggsanslag av engångskaraktär. Tilläggsanslaget får vara max 4 % av den totala budgeten, eventuella tilläggsanslag från tidigare år ej inräknade. Vid underskott skall hela underskottet föras över som ett negativt tilläggsanslag.

Flera års tilläggsanslag får sparas och användas både till investeringar och/eller driftskostnader. När investeringar ska göras, eller om man är osäker på om en driftskostnad kan bedömas vara en investering, ska ekonomiavdelningen kontaktas för vägledning innan inköp.