Familjehem och HVB-hem

När barn och unga för en kortare eller längre tid inte längre kan bo hos sina föräldrar kan de behöva bo i en annan familj, ett familjehem, eller på en institution, ett HVB-hem för vård eller boende (HVB).

Orsakerna kan vara olika. Det kan handla om föräldrars sjukdom, missbruk, eller andra fysiska, psykiska eller sociala problem som gör att barn blir lidande. Det kan också handla om barnets eget beteende eller situation som till exempel svårigheter i skolan, relationsproblem hemma eller missbruk.

Flertalet barn och unga som placeras i familjehem eller på HVB-hem är placerade i överenskommelse mellan vårdnadshavare, socialtjänsten och barnet (utifrån mognadsnivå). Innan placering sker gör socialtjänsten en noggrann utredning. Några barn och unga är placerade med stöd av lagen om vård av unga (LVU), vilket innebär att vårdnadshavarnas bestämmanderätt över barnet till stor del övertas av socialnämnden. I de fallen tas beslut om placering i domstol.

Alla barn och ungdomar som är placerade av Hudiksvalls kommun är sjuk- och olycksfallsförsäkrade.

Familjehem

Familjehemmet ansvarar för den dagliga vården av barnet och föräldrarna är oftast fortsatt vårdnadshavare för barnet.

Ett familjehem ska, förutom att ta hand om barnet, också underlätta och stödja barnets kontakt med sina föräldrar så att barnet kan träffa dem eller hålla kontakten med dem. Föräldrar, barnet, familjehemmet och socialtjänsten deltar i planeringen av vården i familjehemmet. Socialtjänsten stöttar både barnet, föräldrarna och familjehemmet.

Barnet folkbokförs i familjehemmet och barnbidrag eller studiebidrag betalas till familjehemmet. Föräldrarna betalar en ersättning till kommunen för barnets vård. Om någon förälder har underhållsstöd för barnet upphör det när barnet bor i familjehemmet.

Familjehem utreds och godkänns av socialnämnden. De ska ha utrymme, inte minst känslomässigt, att ta emot barnet. De får en viss ersättning från socialnämnden. Ersättningen kan variera beroende på barnets behov av stöd.

HVB-hem

För ungdomar som är i behov av behandling, till exempel för missbruk, kriminalitet eller destruktivt beteende, kan ibland HVB-hem vara ett lämpligare alternativ. HVB står för ”hem för vård eller boende” där flera ungdomar bor.

På HVB-hem arbetar personal och HVB-hem kan ofta erbjuda mer stöd eller behandling för ungdomen. Det är viktigt att skolundervisning också planeras in.

Föräldrarna är oftast fortsatt vårdnadshavare för ungdomen och de betalar en ersättning till kommunen för ungdomens vård. Om någon förälder har underhållsstöd för ungdomen upphör det när ungdomen bor på HVB-hemmet. Vanligtvis ändras inte ungdomens folkbokföring.

HVB-hem måste ha tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg (IVO).

Hur länge?

Barnet eller ungdomen stannar i familjehemmet eller HVB-hemmet tills hen kan flytta tillbaka till föräldrarna eller eget boende.