Kommunal hälso- och sjukvård

En manlig anställd skjuter på en rullstol genom korridoren på ett äldreboende. I rullstolen sitter en gammal kvinna i vit kofta som bor där.

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvårdsinsatser och rehabilitering för dig som bor i vård- och omsorgsboende, har hemsjukvård, vistas i dagverksamhet eller på en korttidsplats.

Kommunal hemsjukvård

Hemsjukvården utför planerade eller akuta hälso- och sjukvårdsinsatser hemma hos patienter dygnet runt. Beroende på patientens vårdbehov utförs hemsjukvården av sjuksköterskor, arbetsterapeuter eller fysioterapeuter.

Länk till sidan för att läsa mer om kommunal hemsjukvård

Rehabilitering

Rehabilitering är ett samlingsnamn för olika insatser som kan behövas för att du som har varit sjuk eller skadad, ska återfå så mycket som möjligt av din fysiska och psykiska förmåga. Du kan också få lära dig att använda olika hjälpmedel för att kompensera förmågor som påverkats av sjukdomen eller skadan.

Länk till sida för att läsa mer om rehabilitering

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Legitimerad sjuksköterska med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena vård och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska ansvarar för:

 • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
 • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
 • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna.
 • att det finns sådana rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
 • att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.
 • att rutiner för läkemedelshantering är ändamålsenliga och väl fungerande.

I arbetet ingår också att följa upp avvikelserapporter, dels inom den egna verksamheten och dels mellan kommun och landsting/Region.

Allvarligare avvikelser kan MAS/MAR anmäla till Inspektionen för Vård- och omsorg (IVO) enligt Lex Maria.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Medicinskt ansvarig för rehabilitering ansvarar för:

 • att patienterna får en säker och ändamålsenlig vård och behandling av god kvalitet inom kommunens ansvarsområde.
 • att patienten får den hälso- och sjukvård som en läkare förordnat om.
 • att journaler förs i den omfattning som föreskrivs i patientdatalagen.
 • att beslut om att delegera ansvar för vårduppgifter är förenliga med säkerheten för patienterna.
 • att det finns rutiner att kontakt tas med läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal när en patients tillstånd fordrar det.
 • att anmälan görs till den nämnd som har ledningen av hälso- och sjukvårdsverksamheten, om en patient i samband med vård eller behandling drabbas av allvarlig skada eller sjukdom.

MAR ansvarar även för för att det finns rutiner som beskriver en säker användning och hantering av medicintekniska produkter/hjälpmedel, samt att ha anmälningsplikt vid olycka/tillbud.