Lagar som styr

Det finns flera lagar som styr i socialtjänsten och den kommunala sjukvården. Utöver det finns också förordningar och föreskrifter, rättspraxis från domstolar och beslut från till exempel Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Justitieombudsmannen (JO). kommunen upprättar också egna rutiner och riktlinjer som påverkar hur vård och omsorg utformas.

Socialtjänstlagen, SoL

Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänstens verksamhet bidra till ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och att människor kan delta i samhällslivet. Hänsyn ska tas till människors eget ansvar och självbestämmande och integritet ska respekteras. Stödet du får ska kunna ge en skälig levnadsnivå och kan till exempel vara hjälp i hemmet, trygghetslarm, ekonomiskt bistånd, kontaktfamilj eller öppenvård.

Länk till riksdagen.se för att läsa mer om socialtjänstlagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

Målet med verksamhet med stöd av LSS är att hjälpa människor med vissa funktionsnedsättningar att kunna leva som andra och kunna delta i samhällslivet. Stödet du får ska kunna ge goda levnadsvillkor. Några exempel på stöd är personlig assistent, korttidsvistelse, daglig verksamhet eller bostad med särskild service.

Länk till riksdagen.se för att läsa mer om lag om stöd och service för vissa funktionshindrade Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL

Lagens mål är god hälsa och vård på lika villkor. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde och värdighet. Din rätt att själv bestämma ska respekteras, liksom din integritet. Du ska kunna känna trygghet i vård och behandling.

Länk till riksdagen.se för att läsa mer om hälso- och sjukvårdslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Offentlighets- och sekretesslagen, OSL

I första hand är handlingar i en kommun allmänna och offentliga, det vill säga att vem som helst har rätt att ta del av dem. Många handlingar inom socialtjänsten innehåller däremot personuppgifter och omfattas då av sekretess.

Länk till riksdagen.se för att läsa mer om offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Flera andra lagar

Socialtjänstens arbete styrs också av en rad andra lagar. Några exempel är kommunallagen, förvaltningslagen, dataskyddsförordningen, lag om vård av missbrukare i vissa fall, lag med särskilda bestämmelser om vård av unga och patientsäkerhetslagen.