Tystnadsplikt och sekretess

Den information om dig som kan finnas hos social- och omsorgsnämnden är nödvändig för att vi ska kunna utföra arbetet på bästa sätt. Din information förvaras säkert så att ingen obehörig får tillgång till den. Oftast sparas uppgifterna elektroniskt och skyddas av IT-säkerhetslösningar. Tekniska lösningar gör att uppgifterna bara nås av den personal som har behörighet till den. Uppgifter som finns på papper förvaras i låsta arkiv som bara behörig personal har tillträde till.

Personalen har tystnadsplikt och får inte berätta för utomstående om dina personliga förhållanden eller ens att du har kontakt med socialtjänsten. Även mellan flera av socialnämndens egna verksamheter gäller sekretess.

Ditt medgivande kan ge bättre möjligheter

Om du själv samtycker till det kan undantag från sekretessen göras, t.ex. i ett samverkansmöte eller ett möte som kallas samordnad individuell plan där flera samlas runt dig för att bättre planera eller samordna stödet till dig. Du bestämmer själv vilken och hur mycket information som får lämnas och hur länge medgivandet ska gälla.

Länk till sida för att läsa mer om samordnad individuell plan

Finns det undantag från sekretess?

De undantag som finns regleras i lag. Till exempel har personal i socialtjänsten en skyldighet att anmäla oro för barn som far illa eller riskerar fara illa. Personalen socialtjänsten och kommunala hälso- och sjukvården är också skyldig att anmäla oro för personer som genom missbruk eller liknande utsätter sig själv eller närstående för allvarlig fara. Ibland måste information lämnas till andra myndigheter som t.ex. vid yttranden till domstol i frågor gällande vårdnad, boende och umgänge för barn.

Om det är allvarlig fara för någons hälsa eller liv har socialtjänsten en skyldighet att anmäla detta. I övrigt finns en möjlighet, men ingen skyldighet, att anmäla vissa allvarligare brott.

Annan form av sekretess

Du har i princip alltid rätt att ta del av den information som finns om dig själv. Är du vårdnadshavare har du rätt att ta del av uppgifter om ditt barn. Men det finns några undantag; i takt med barnets mognad och ålder kan det finnas information som inte lämnas ut till vårdnadshavare om det finns risk att barnet kan lida betydande men av det.

Den som anmält oro för någon, ett barn eller vuxen, kan skyddas av sekretess om denne riskerar att utsättas för våld eller liknande. Myndigheter har inte något sådant skydd.

Vad gäller för anhöriga, närstående och god man?

Om du är närstående till en vuxen person finns ingen automatisk rätt att ta del av information och handlingar som rör den andre. Ofta kan ett medgivande från din närstående lösa frågan.

Inte heller den som är god man eller förvaltare för någon har någon automatisk rätt att ta del av information. Socialnämnden får bedöma vilken information som kan lämnas ut.

Kan beslut att inte lämna ut information överklagas?

Om din begäran att ta del av information avslås kan du överklaga beslutet.

Länk till sida för att läsa mer om hur du överklagar

Vad skriver personalen om mig?

Läs mer om vad personalen skriver om dig

Om du vill veta vilken information som finns om dig

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter kommunen har om dig.

Länk til sida för att läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter