Vem gör vad?

Anhörigkonsulent

En anhörigkonsulent arbetar för att stödja anhöriga som vårdar eller har omsorg om närstående.

Arbetsterapeut

En arbetsterapeut arbetar med rehabiliter­ing, handleder och instruerar personal i rehabiliterande förhållningssätt. Utreder och ger råd om träning, hjälpmedel och bostadsanpassning för att underlätta dagliga aktiviteter.

Avgiftshandläggare

En avgiftshandläggare beräknar utifrån din inkomst vad du ska betala för den insats du har blivit beviljad.

Enhetschef

En enhetschef ansvarar för verksam­het och personal inom till exempel ett hemtjänstdistrikt eller ett särskilt boende.

God man eller förvaltare

God man eller förvaltare fungerar som ett stöd om du behöver hjälp med att sköta ekonomin, bevaka din rätt och se till att du har det bra.

Handläggare

En handläggare utreder behov av omvårdnad, stöd och service och bes­lutar om vilka insatser som ska beviljas.

Habiliteringspersonal

Habiliteringspersonal ger stöd och service i bostad med särskild service och inom daglig verksamhet.

Handikappansvarig

Handikappansvarig har till uppgift att bevaka, informera om och driva handikappfrågor i kommunen.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS

Legitimerad sjuksköterska med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena vård och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Länk till sida för att läsa mer om medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig för rehabilitering, MAR

Legitimerad arbetsterapeut eller fysioterapeut med ansvar för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet för områdena rehabilitering och behandling inom kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.

Länk till sida för att läsa mer om medicinskt ansvarig för rehabilitering

Personlig assistent

En personlig assistent ger stöd och service i ditt hem och i ditt dagliga liv.

Personligt ombud

Ett personligt ombud kan ge råd och stöd, exempelvis i kontakten med olika myndigheter, om du har ett långvarigt psykiskt funktionshinder.

Socialt ansvarig samordnare, SAS

Socialt ansvarig samordnare, SAS arbetar med att samordna, utveckla och säkerställa kvaliteten inom kommunens socialtjänst.

Fysioterapeut

En fysioterapeut arbetar med rehabiliter­ing, handleder och instruerar personal i rehabiliterande förhållningssätt. Behan­dlar och lägger upp träning, ordinerar gånghjälpmedel samt arbetar med för­flyttningsproblematik.

Sjuksköterska

Sjuksköterska ansvarar bland annat för hälso-och sjukvårdsinsatser.

Undersköterska

Undersköterska utför praktiskt omvårdnadsarbete och viss sjukvård.

Verksamhetschef

Verksamhetschef ansvarar för äldreomsorg respektive omsorg om personer med funktionsnedsättning i kommunen.

Äldreombud

Ett äldreombud är en fristående och opartisk instans som omfattar både offentlig och privat driven verksamhet. Äldreombudet är däremot inte en juridisk instans som prövar fattade beslut eller utövar tillsyn.