Elever sitter på ett metallräcke

Skolskjuts

Skolskjuts är för dig som går i förskoleklass, grundskola, grundsärskola och gymnasiesärskola och innebär att du kan få resor mellan ditt hem och den skola som kommunen placerat dig på.

Skolskjutsen kan vara i form av linjetrafik med utdelade busskort, beställda bussar eller så kallad beställningstrafik.

Var hittar jag turlistor och hållplatser för skolskjuts?

Åker du skolskjuts med beställningstrafik hittar du turlistor och hållplatser här:

Åker du skolskjuts med linjetrafik hittar du tider och turlistor på X-trafiks hemsida.

Hur ansöker jag om skolskjuts?

Du behöver inte ansöka om skolskjuts, det sköts per automatik om du uppfyller kriterierna.

Vilka kriterier måste uppfyllas för att få skolskjuts?

Du får gratis skolskjuts om avståndet mellan skolan och ditt hem (där du är skriven) är tillräckligt långt. Vi tar också hänsyn till hur trafiksäker skolvägen är och om du har särskilda omständigheter som gör att du inte kan ta dig till skolan.

Skolskjuts regleras i Skollagen 10 kap 32 och 33 §§, 11 kap 31 och 32 §§), 19 kap 20 och 21 §§. I Hudiksvalls kommun finns skolskjutsregler antagna av lärandenämnden.

Hur långt från skolan måste jag bo för att ha rätt till skolskjuts?

Avståndskraven är olika beroende på vilken årskurs du går i. Avståndskraven är:

  • Årskurs F-3 – mer än 2 km till skolan
  • Årskurs 4-6 – mer än 3 km till skolan
  • Årskurs 7-9 – mer än 4 km till skolan
  • Elever i gymnasiesärskolan – mer än 4 km till skolan

Kan jag få skolskjuts till fritidshemmet?

Nej, skolskjuts ordnas i anslutning till skoldagens början och slut, inte till och från fritidshem.

Du som går på särskola kan få skolskjuts till fritidshem. Ansökan gör du via vår e-tjänt.

Jag ska gå på en annan skola än den kommunen har placerat mig på, får jag skolskjuts då?

Om du är berättigad skolskjuts till den skola som kommunen har placerat dig på kan du i vissa fall få skolskjuts till annan skola i kommunen om det inte innebär ekonomiska eller organisatoriska svårigheter för kommunen. Det gäller även om du kommer att gå i en fristående skola i Hudiksvalls kommun.

Du ansöker om skolskjuts till annan skola via vår e-tjänst:

Jag ska gå på en skola i en annan kommun – får jag skolskjuts dit?

Nej, du får inte skolskjuts till en skola i annan kommun.

Kan jag som bor varannan vecka hos mina föräldrar åka skolskjuts?

Om du bor växelvis hos dina vårdnadshavare har du rätt till skolskjuts från båda bostadsadresserna om:

  • du går på den skola som kommunen anvisat
  • båda dina vårdnadshavare bor och är folkbokförda i Hudiksvalls kommun
  • avståndet mellan dina vårdnadshavares bostad och skolan uppfyller kilometergränsen som ger rätt till skolskjuts.

Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende görs via vår e-tjänst och måste undertecknas av båda vårdnadshavarna.

Skulle förhållandena ändras måste du göra en ny ansökan.

Särskilda skäl

I bland kan andra skäl än avstånd göra att du beviljas skolskjuts av särskilda skäl. Du gör då en ansökan om skolskjuts vid särskilda skäl via vår e-tjänst. Alla ansökningarna prövas individuellt.

Vad gör jag om jag inte är nöjd med skolskjutsbeslutet?

Vårt beslut om skolskjuts kan överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Om du går på kommunal skola görs förvaltningsbesvär eller laglighetsprövning. Går du på friskola gäller laglighetsprövning.

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Bildlänk till Turlistor och hållplatser för skolskjuts

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050