Snö, halka och sandupptagning

Snö, is och vinterväglag är något som engagerar och berör alla. Ingen vinter är den andra lik förutom att en stor stab med duktiga medarbetare, både kommunens egna och entreprenörer, gör sitt yttersta för att ge invånarna en så säker trafiksäkerhet som möjligt med de resurser som finns. Men vi måste också hjälpas åt så länge vinterväglag råder med till exempel, bra vinterdäck på bilar och cyklar, broddar samt att anpassa hastigheter och avstånd.

Kommunen ansvarar för cirka 18 mil väg och 7 mil gång- och cykelbana. Vi följer väderprognoser och står i beredskap dygnet runt. Tillsammans med våra entreprenörer har vi drygt 50 fordon igång vid en snösväng.

  • Vid plogning uppstår snövallar men kommunen skottar inte infarter till privata fastigheter.
  • Gator och vägar snöröjs gärna på natten för att slippa störa trafiken.
  • När framkomligheten är ordnad övergår vi till att forsla bort snö som försämrar trafiksäkerheten.

Vem sköter vägen?

Kommunen ansvarar för cirka 18 mil väg och 7 mil gång- och cykelbana. Övriga vägar ansvarar Trafikverket och ett stort antal vägsamfälligheter för.

Vi har ett antal egna fordon och även upphandlade entreprenörer.

Hur snöröjs gator och vägar?

Vi jobbar för att du ska kunna ta dig fram på ett bra sätt, även när väglaget inte är så bra. Större gator och vägar, vissa gång- och cykelbanor samt gator med busstrafik är prioriterade vid snöröjning. Det kan dröja innan trottoarer är snöröjda eftersom de ibland måste användas som plats att lägga skottad snö innan den kan fraktas bort.

Måste ni snöröja under natten?

Snöröjning under natten innebär att vissa blir störda av ljudet. När vi kör under dagtid tycker många att maskinerna är i vägen för trafiken. Vissa dagar kör vi både under natt och dagtid. Att snöröja på natten innebär att det är både smidigare på grund av mindre trafik samt att det är mer kostnadseffektivt.

Vilken beredskap har kommunen när det är snöväder eller halka på gång?

Det finns alltid en person som har jour och uppdaterar sig i olika väderprognoser, åker runt i kommunen och ser över läget. Det är den som har jour som ringer ut snöteamen. Snömängd, temperatur, väderprognos är saker som påverkar när vi fattar beslut att kalla ut snöteamen.

Vissa störningar får man tyvärr räkna med under vintern. När vädret skiftar kraftigt så kan det ta en stund att skifta om exempelvis från snöröjning till sandning.

Som bilist ska man tänka på att anpassa hastigheten efter väglaget, använda vinterdäck och planera sin resa i god tid så att man slipper stressa.

Varför börjar ni inte snöröja direkt när det börjar snöa?

Snömängd, temperatur, väderprognos är saker som påverkar när vi fattar beslut att sätta igång snöröjningen. Vid mindre snöfall börjar vi snöröja först när det slutat snöa. Det är för att varje snöröjare bara får köra ett visst antal timmar per dygn innan man måste vila.

Vid rusningstrafik avvaktar vi med snöröjning för att underlätta framkomligheten för alla trafikanter. Vi avvaktar också om det väntas mer snö det kommande dygnet.

Vad gör ni av snön?

  • Bortkörning av snö sker när vi behöver plats för mer snö. Vi börjar i centrum och fortsätter mot ytterområdena.
  • Snö från tomtmark, garageinfarter och liknande får inte fraktas ut på gatumark. Snötippning från enskilda fastigheter, industrier mm inom Hudiksvallsområdet får endast ske vid snötippen i Ulvberget, till en kostnad av 100 kr/lass plus moms.

Varför är det bara vissa trottoarer som plogas och sandas?

Om inte kommunen åtagit sig skötseln är det fastighetsägaren som ansvarar för att trottoarer plogas och sandas. Fastighetsägaren ska snarast ta bort snö och is som är till besvär för gångtrafiken. Vid halka ska trottoaren skyndsamt sandas.

Varför är det inte plogat på vår gata?

När kommunen kallar ut till snöröjning – vare sig det är egna maskiner eller entreprenörer - så startar snöröjarna från en given punkt. Därefter plogas gata för gata så det kan ibland ta tid innan maskinen når områden långt bort från startpunkten.

Det kan också dröja på grund av oförutsedda händelser så som maskinhaveri, sjukdom, hinder på vägen med mera.

Felparkeringar är ett stort problem vid snöröjning. Många felparkeringar gör att maskinen inte kan ta sig fram och får därför i värsta fall lämna sträckan oplogad.

Det kan också hända att det inte är kommunens som sköter snöröjningen, alla vägar är inte kommunens.

När hyvlar ni vägarna?

Isrivning eller hyvling görs när vägen blivit spårig och ojämn.

Gator och vägar hyvlas så fort det går, men helst på natten för att slippa störa trafiken. Större gator och busstråk i centrala staden prioriteras i första hand och därefter arbetar vi vidare med övriga gator och orter.

Det tar tid innan alla vägar är skrapade, en väghyvel hyvlar 1 km/timme.

Varför ser vägen ut som en tvättbräda?

Problemet med ”tvättbrädor” som uppstår ibland är en konsekvens av kyla och tö om vartannat. Detta uppstår oftas där det är tät trafik. För att rensa detta krävs det att det är lite trafik.

Varför lämnar ni en snösträng vid garageuppfarten?

Eftersom våra snöröjningsfordon är stora går det inte att frigöra uppfarter helt från snö och det skulle vara alltför kostsamt och tidskrävande att handskotta. I möjligaste mån försöker vi hålla uppfarterna rena från snö, men snösträngar kan ändå uppstå och de ansvarar husägare för att ta bort.

Vem ska skotta fram postlådan och sopkärlen?

Fastighetsägaren ansvarar för att skotta fram sin postlåda och sina sopkärl.

Vem skottar och sandar trottoarer och gångbanor?

Det är alltid fastighetsägaren som ansvarar för att sopa, sanda och skotta trottoarer och gångbanor utanför fastigheten. Det är också fastighetsägaren som ansvarar för att skotta tak och se till att farliga istappar tas bort.

Utanför snövallen på gatan, som bildas när plogbilen plogat, ansvarar kommunen för att sanda.

Tar ni bort snömodd från gatorna?

När kallare väder väntas försöker vi ploga bort snömodd så att den inte ska frysa till.

Varför sätter snöröjaren inte ner bladet helt i marken vid plogningen?

Snöplogarna har fjädrande skär för att förhindra skador på såväl gator som maskiner och maskinförare. Fjädringen gör att plogbladen inte kommer igenom hårt packad snö. Väghyvlar är bättre än vanliga snöplogar på att riva bort tillpackad snö och is.

Varför är det bara vissa gator som sandas?

Där kommunen äger vägen prioriterar vi gång- och cykelvägar, bussgator, vägar med tung trafik och rondeller. Alla vägar är inte kommunens.

När sopas min gata?

Vi har en planering för sandupptagningen men den kan ändras utifrån bland annat väderförhållanden.

För att kunna få bort allt sand och grus efter vintern behöver man ofta sopa i flera omgångar. Därför kan det hända att maskinen är där lite tidigare och tar upp de största mängderna, för att senare komma och färdigställa enligt tidplanen.

Enligt tidplanen skulle ni ha sopat hos mig förra veckan, varför har ni inte kommit än?

Regn och kyla påverkar tidsplanen. Om det till exempel regnar mycket blir det för blött och det är svårt att få bra resultat, vilket kan innebära förseningar. Det inträffar även att maskiner och fordon går sönder och måste repareras.

Varför är cykelbanan sopad men inte gatorna?

Cykelbanor är prioriterade och sopas i början av sandupptagningsperioden förutsatt att inte halkrisk förekommer.

Varför sopar ni även på natten när man försöker sova?

Av flera anledningar: På nätterna är det mindre trafik, vilket gör det effektivare och säkrare att arbeta på gator och cykelbanor. Det finns också parkeringsförbud nattetid på flera gator som måste sopas då. Flera maskiner måste jobba dygnet runt för att vi ska kunna hålla tidplanen. Vi försöker dock visa hänsyn så långt det är möjligt!

Varför finns inte mitt område med i tidplanen?

I vissa områden sköts gatorna av en vägförening eller samfällighet som ordnar sandupptagningen själva. Vissa större vägar, eller vägar i ytterområden kan tillhöra Trafikverket. Och det är i så fall Trafikverket som ansvarar för sopningen där.

Maskinen fick inte upp all sand när den sopade, kommer den tillbaka?

Maskinen kan behöva sopa flera omgångar för att få med sig allt material. Alla gator besiktas löpande av kommunen, så om någonting missats kommer vi tillbaka och sopar upp det när tillfälle ges.

Varför tippar maskinen materialet på gatan eller parkeringen?

De flesta av sopmaskinerna rymmer ganska liten mängd och får lasta om på lämplig plats. Högarna fraktas bort så snart som möjligt.

Varför dammar det när ni sopar?

Vi sprutar med vatten för att det ska damma så lite som möjligt. Men ibland kan det ligga så tjockt med sand och grus att vattnet inte tränger ner ordentligt i materialet.

Hur kan jag som trafikant underlätta?

  • Håll avstånden till våra snöröjningsfordon. Ibland behöver du kanske vänta lite medan arbetet pågår istället för att köra om.
  • Parkera enligt reglerna! För att vi ska kunna komma fram med våra fordon och till exempel snöröja och sanda gäller datumparkering inom Hudiksvalls centralort 1 oktober-1 maj kl 2.00-8.00.

Vad kostar snöröjning och vinterväghållning?

När det har snöat mycket är totalt 50 fordon i gång, till en kostnad av en halv miljon per snösväng. Om vi också behöver forsla bort snön dubblas kostnaden. I kommunens totala budget är det också mycket annat som ska rymmas, bland annat skola, vård och omsorg.

Vilka skyldigheter har jag som fastighetsägare?

Tyck till om sidan

Skicka en kommentar till innehållsansvarig!
Skriv ut

Kontakt

Hudiksvall ska bli Sveriges bästa kommun att leva och verka i – med 50 000 invånare i kommunen varav 25 000 i staden år 2050