Medborgardialog om Sörforsas utveckling

Bygg bostäder i Sörforsa nu. Och flytta busshållplatsen till ett bättre läge! Det var de kanske viktigaste synpunkterna när Forsaborna hade dialog med kommunen om hur Sörforsa kan utvecklas. Andra frågor som togs upp var fler parkeringar vid affären, gång- och cykelvägar och det nedbrunna vattentornets vara eller icke vara.

Kommunstyrelsens planutskott med ledande politiker för majoritet och opposition samt ansvariga tjänstemän bjöd in till medborgardialog om Sörforsas utveckling den 29 november. Kommunstyrelsens ordförande Mikael Löthstam kunde hälsa ett 30-tal Forsabor välkomna. Efter en kort inledning över gällande översiktsplan, markförhållanden och andra aktuella frågor blev det en energifull diskussion i samtliga grupper. Nedan följer en sammanfattning av olika områden med några kommentarer över det som grupperna diskuterade.

Korsningen Lundvägen/Forsavägen

  • Trafiksäkerhetsåtgärder såsom att viss målning saknas i gatan, hastighetsdämpning, lägre trottoarkanter vid ICA, övergångsställen eller passager för gående, åtgärda vattenansamling på Forsavägen.

Livsmedelsbutiken

  • Svårt att få parkeringarna att räcka till. Uppskattningsvis ett ytterligare 40-tal p-platser skulle behövas i butikens närhet. På sikt även utvecklings- och utbyggnadsmöjligheter för butiken, något som diskuterades i flera grupper.

Busshållplatsen

  • Alla grupper överens om att nuvarande hållplatsläge på Forsavägen behöver flyttas framför allt av trafiksäkerhetsskäl särskilt som det byggs en multisportpark i området. Grupperna diskuterade bland annat en flytt till området vid den s k 47:an eller längs Lundvägen. Frågan har hög prioritet bland Forsaborna.

47:an

  • Grupperna diskuterade utvecklingsmöjligheter med nuvarande byggnad alternativt att den borde rivas och lämna plats för annan utveckling. Bland förslagen som nämndes var att lokalerna borde återigen kunna bli slöjdsalar för att slippa bussning av elever till annan skola eller ny lokal för biblioteket som kan bli lite av kultur- och aktivitetshus nära skolan.

Korsningen vid Röda Korset

  • Grupperna diskuterade utfarten från området, som upplevs farlig med dålig sikt, problem med parkeringsefterlevnad, passager/övergångsställe för gående samt dåligt utformad vägbula.

Gamla vattentornet

  • Det nedbrunna vattentornet omfattades av många synpunkter. Området kan bland annat användas för bostäder och rekreation, menade vissa. Andra lyfte fram att vattentornet borde byggas upp igen enligt ursprungsritningar främst för att det är en viktig del i kulturmiljön och kan fortsatt vara ett landmärke. Några menade att det är bättre på att satsa pengar på något som kommer till aktiv användning än att bygga upp ett vattentorn som inte har någon praktisk funktion.

Gång- och cykelvägar

  • Gång- och cykelväg från Solsidan mot Kaked och Forsa trä lyftes upp av flera grupper, bland annat för att det går mycket tung trafik på vägen. Även delar längs Iggesundsvägen (väg 669) lyftes fram. Utanför tätorten diskuterades gång- och cykelväg utmed väg 84 från Hippon till Kyrkan.

Bostäder

  • Grupperna kunde konstatera att det finns gällande detaljplaner som medger bostäder i Sörforsa. Flera deltagare vittnade om att det råder hög efterfrågan på bostäder. Bostäder i olika segment såsom villor, hyresrätter och trygghetsbostäder efterfrågades. Frågor om förtätning av Forsa centrum för att skapa centrumkänsla och kanske ökat underlag för service diskuterades också. Frågan om bostäder ansågs vara mycket angelägen av flera som yttrade sig i diskussionen.

Badplats

  • Flera grupper diskuterade badplatsen lokalisering. Bredvik Kakedbadet skulle Mon kunna återskapas som långgrund badplats tyckte någon medan annan gärna såg att en ny badplats kan skaps i Kyrksjön i nordvästra delen av tätorten.

Mikael Löthstam informerade om att kommunstyrelsen på sammanträdet den 5 december kommer att behandla ett ärende om investeringsmedel till Sörforsa.