Omtag i arbetet med Ostkustbanans sträckning i Hudiksvall

Nya alternativ ska tas fram för järnvägsdragningen i Hudiksvall. Det är konsekvensen av att Trafikverket nu öppnar för att hitta en dragning av dubbelspåret som både Hudiksvalls kommun och Trafikverket samt övriga parter kan bli överens om.

- Jag välkomnar Trafikverkets initiativ. Nu kan vi utreda fler alternativ än de två som hittills prövats, säger Mikael Löthstam (S) kommunstyrelsens ordförande. Jag utgår från att en delad lösning där godståg kan gå utanför staden medan persontågen fortsatt kan trafikera centrala Hudiksvall är ett av förslagen som kommer att analyseras djupare.

Partiernas gruppledare och kommunfullmäktiges presidium har idag informerats om frågan.

-Mot bakgrund av den nya informationen kommer ärendet om tematiskt tillägg till översiktsplan för dubbelspårsutbyggnaden att utgå från kommunfullmäktiges ärendelista den 18 december, säger kommunfullmäktiges ordförande Siw Karlsson (S).

Avsiktsförklaring i början av nästa år

Trafikverket och kommunen med flera kommer att lägga fast inriktningen på det fortsätta arbetet i en avsiktsförklaring i början på nästa år.

- Vi har ett par år på oss att gå i botten med frågorna innan regeringen ska fatta beslut om nästa nationella plan för bland annat järnvägsinvesteringarna. På så sätt bedömer jag att Ostkustbanans utbyggnad i Hudiksvall inte kommer att bli lidande tidsmässigt av att vi gör det här omtaget, säger Mikael Löthstam.

Kommunerna efter kuststråket Sundsvall – Gävle, Region Gävleborg och Trafikverket har tillsammans under flera år i projekten ”Samordnad planering” och DAR (Den Attraktiva Regionen) utrett Ostkustbanans framtida sträckning. Målet har varit att finna samsyn om en sträckning hela vägen Gävle - Sundsvall, men delen genom Hudiksvalls stad har medfört olika svårigheter.

Inte låst vid något alternativ

Under processen har Trafikverket tagit fram utredningar för järnvägsplan och kommunerna har tagit fram översiktsplaner. Genom att sträckan genom Hudiksvall inte är aktuell för genomförande i den nationella transportplan som omfattar perioden 2018 -2029 finns tid för fortsatta utredningar. Ett nytt förslag behöver finnas år 2020 för att kunna bli aktuellt i nästkommande nationella transportplan som antas 2021.

- Vi har ännu inte låst oss vid något alternativ för framtida dubbelspår genom Hudiksvalls kommun och vill därför fortsätta att arbeta tillsammans med kommunen och övriga parter, säger Catherine Kotake, regional direktör vid Trafikverket. I det fortsatta arbetet får vi ta fram fördjupade underlag för att få mer kunskap och samtidigt försöka hitta ytterligare alternativ.

Kontakt personer:
Mikael Löthstam, kommunstyrelsens ordförande tfn 070-625 53 39
Hans-Olov Åström, enhetschef Trafikverket tfn 070-724 58 77