Unik introduktionsutbildning för lärare som saknar behörighet

Hudiksvalls kommun erbjuder en unik pedagogisk introduktionsutbildning för lärare som saknar behörighet. Genom gemensamma träffar och individuell handledning får lärarna de kunskaper som de behöver för att genomföra en god undervisning.

Utbildningen behandlar frågor som exempelvis läroplanen, planering av undervisning, betyg och bedömning, och sker i nätverksform elva gånger under ett läsår. Innehållet bygger på gemensamma träffar, litteraturinläsning och reflektionsuppgifter som ger deltagarna möjlighet att diskutera de kunskaper och förmågor en lärare behöver. Hela utbildningsinsatsen genomförs av ett antal externa förstelärare som har utbildningen som sitt uppdrag.

Den pedagogiska introduktionsutbildningen gör att lärare som saknar behörighet får stöd i sitt arbete samtidigt som undervisningens kvalitet säkras och legitimerade lärare får avlastning i arbetet.

– Jag är mycket stolt över att vår kommun har en långsiktig strategi i frågan om obehöriga lärare. Det ökar möjligheten till god undervisning för våra elever, stödjer behöriga och obehöriga lärare, samtidigt som det förhoppningsvis leder till att fler obehöriga lärare vill utbilda sig till lärare i framtiden. Jag vill påstå att vi är unika i Sverige med att ha tagit ett samlat grepp i den här frågan, säger Carina Lador Persson, samordnare av karriärtjänster.

Bristen på behöriga lärare är stor i hela landet och med hjälp av utbildningen hoppas kommunen kunna locka fler till läraryrket.

– Den pedagogiska introduktionsutbildningen är ett led i handlingsplanen ”Framtida skolutveckling i Hudiksvalls kommun” som antogs våren 2016. Det är viktigt för oss att säkerställa att våra elever får en god utbildning, trots det rådande läget med brist på legitimerade lärare, säger Gerd Olsson (S), ordförande i lärandenämnden.