Skogsgläntans förskola

Skogsgläntans förskola. består av flera mindre byggnader. Ute på den snötäckta skolgården finns en lekplats inhägnad av ett staket.

Denna förskola är kvalitetscertifierad genom Qualis

Kvalitetscertifierad förskola

Skogsgläntans förskola är certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem.

Läs Qualis granskningsrapport som beskriver förskolans kvalitet inom elva områden:

Om vår förskola

Skogsgläntans förskola är en nybyggd förskola med 6 avdelningar och ligger i Idenor, strax utanför centrala Hudiksvall. Under läsåret 2015/2016 samlas 2 avdelningar kring de yngsta barnens verksamhet och 4 avdelningar samlas kring de äldre barnen.

Förskolan har en stor berikande och lärorik gård som erbjuder många spännande miljöer som skapar mötesplatser och lärande mellan både barn och personal som befinner sig i verksamheten. Huset är energibyggt och vi arbetar mot att skapa att ha en giftfri förskola enligt kommunens framtagna handlingsplan.

Skogsgläntans förskola samarbetar med Håstaby förskola och I Ur och Skur förskola genom att skapa mötesplatser mellan personalen som ger dem möjlighet att berika varandra och varandras verksamheter.

Läroplanen för förskolan (Lpfö 98), Skollagen, Allmänna råd för förskolan, Barnkonvention, vår egen framtagna verksamhetsidé, lärandeförvaltningens verksamhetsidé och vår vision ligger till grund för vår verksamhet.

Vår vision

Utifrån vår läroplan blir visonen Trygg, Lärorik och Rolig. Leken utgör grunden för lärandet och mår vi bra så blir förskolan trygg och vi lär genom lek och utforskande tillsammans. VI BLIR, GÖR OCH LÄR TILLSAMMANS har blivit ledord i vår verksamhet.

GLÄDJE – att alla ska få komma till förskolan och mötas av glädje och få känna glädje att vara här är viktigt för oss. Det ska vara roligt att vistas på förskolan.

DELAKTIGHET – att varje barn ska kunna påverka det varje barn vill lära och se utmaningar i hur vi möjliggör hela vår läroplan i det arbetet. Det jag säger och det jag visar är viktigt och har betydelse!  Allas våra röster är viktiga och ska få påverka vår gemenskap. Det handlar om hur vi samspelar, lyssnar till och respekterar varandra. Barn och föräldrar ska känna sig delaktiga och välkomna i verksamheten. All kommunikation ska präglas av öppenhet

TILLIT & TRYGGHET – Att känna att jag har en viktig plats i verksamheten är viktigt för att skapa trygghet och tillit. Det gäller alla barn, föräldrar och personal. Att få mötas av värme, vänlighet, respekt och omtanke är en viktig del i vårt bemötande.

Jag kan, jag vill, jag vågar!

Lärandeförvaltningens verksamhetsidé genomsyrar alla dess verksamheter:
Barn, unga och vuxna ska känna ”Jag kan, jag vill, jag vågar!”.

Med glädje, engagemang, delaktighet och på vetenskaplig grund öka kunskap, kreativitet, utveckling och lust att lära.

Hållbar utveckling

Hållbar utveckling är en viktig del i vår verksamhet. För att sträva mot dessa mål arbetar vi systematiskt med Grön flagg som är ett miljöarbete med syfte att öka barnens medvetenhet om hållbar utveckling. Hållbar utveckling omfattar fem områden:

  • Kretslopp
  • Närmiljö
  • Livsstil och hälsa
  • Kommunikation
  • Vattenresurser

Vi har valt tre prioriterade områden utifrån dessa i vår handlingsplan att arbeta utifrån och dessa mål är återanvändning, vänskap och nedskräpning.

Vi ser barnen som rika och kompetenta och med en egen vilja att lära och förstå sin omvärld. Vi arbetar ständigt med vår lärmiljö utifrån barnens lärande för att vi ska kunna erbjuda möjligheter istället för att begränsa. Miljön och materialet ska vara inspirerande, utmanande och väcka tankar. Vi ser att barn blir på olika sätt beroende i vilka sammanhang de befinner sig i och att det blir vår uppgift att skapa sammanhang och möjliggöra mötesplatser där alla barn kan få möjlighet att lära tillsammans med andra. Vi har valt att lägga vår organisation så att vi blir en förskola med tillgång till våra lärmiljöer på hela förskolan och till varandra. Projekt och arbete i mindre grupper med fokus att vi alla är varandras resurser för varje barns utveckling och lärande är en viktig del i vår verksamhet.

Pedagogisk dokumentation

Pedagogisk dokumentation är ett verktyg som hjälper oss att se barnens olika sätt att förstå och utforska omvärlden. Den hjälper oss att se de lärprocesser som barnen befinner sig i och barnens eget kunskapande och vänskapande och få samsyn i det som sker i verksamheten. Dokumentationen ger oss också möjlighet att omforma, förändra och utveckla vårt pedagogiska arbete i vår verksamhet. Barnen är delaktiga i den pedagogiska dokumentationen och den bygger på att vi är närvarande, nyfikna, lyhörda, engagerade och är intresserat lyssnande på varandra.

För oss är det viktigt att alla vi som befinner oss i verksamheten ska få känna arbetsglädje!